Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu za rok 2018

 

Řízení společnosti

Činnost společnosti byla řízena předsednictvem, které pracovalo ve složení:

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (předseda),

Mgr. Jan Baťa, Ph.D, (místopředseda),

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda),

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. (pokladní),

prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, Ph.D., Mgr. Jan Blüml, Ph.D., PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Kontrolní komise: Mgr. Jiři Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.

  

Jednání a činnost předsednictva ČSHV

Schůze předsednictva se uskutečnily:

 1. března 2018 v Praze
 2. června 2018 v Olomouci
 3. září 2018 v Praze
 4. listopadu 2018 v Praze

Na schůze výboru byli pravidelně zváni členové kontrolní komise a šfr. čsp. Muzikologické fórum.

 

Předsednictvo na svých zasedáních projednávalo:

 

 • zhodnocení konference 2017 (viz bod 2);
 • koncepční přípravu a organizaci výroční konferenci 2018 s tématem Rok 1918 jako mezník v dějinách hudební kultury střední Evropy;
 • návrh na témat konference 2019: bylo schváleno: Skladatelská generace 1920–1930 a roundtable Současný stav a koncepční perspektivy dalšího vývoje oboru hudební věda;
 • žádosti o granty na rok 2019 (viz bod 3);
 • problematiku časopisu MF (viz bod 4);
 • problematiku webových stránek a vytvoření facebookového profilu společnosti (viz bod 5);
 • vstup ČSHV jako institucionálního člena do IMS (návrh předložen Valné hromadě 10. 11. 2018);
 • iniciativu eventuálního zřizování sekcí / tematických skupin v rámci ČSHV (viz bod 6);
 • souhlas s návrhem doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera za člena Výkonného výboru RVS AV ČR (doc. Tyllner byl pak do tohoto orgánu zvolen na tříleté období).
 • návrh na udělení čestného členství v ČSHV prof. Michaelu Beckermanovi

 

Mezinárodní výroční konference ČSHV 10. – 11. 11. 2017

Témata konference byla Forma, reforma, reformace v dějinách hudební kultury českých zemí a střední Evropy a Melodram; aktivně se zúčastnilo celkem 22 členů společnosti. V rámci konference se uskutečnila i prezentace finalistů Studentské vědecké soutěže ČSHV 2017.

3) Grantové žádosti podané průběhem roku 2018

–    Ministerstvu kultury ČR na výroční konferenci 2019, zajištění 8. ročníku čsp.

      Muzikologické fórum a Studentské vědecké soutěže;

–    Radě vědeckých společností na čsp. Muzikologické fórum a na členství v IMS;

 • Nadaci Český hudební fond na časopis MF a konferenci.

 

4) Muzikologické fórum

Dvě samostatná čísla 7. ročníku vyšla začátkem listopadu 2018. Jejich recenzenty byli doc. Jiří Kopecký a prof. Ľubomír Chalupka, výkonnou redaktorkou dr. Vlasta Reittererová.

Finančně časopis Muzikologické fórum podpořily Rada vědeckých společnosti AV ČR, NČHF a MKČR.  Kč).

Z důvodu rezignace dosavadní šéfredaktorky MF PhDr. Věry Šustíkové, Ph.D., přijal tuto funkci od 1. 1. 2019 doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. a předsednictvo ČSHV schválilo od téhož termínu nové složení redakce: Lubomír Tyllner (šéfredaktor), Markéta Kabelková (redaktorka) a obměnu redakční rady. Ta bude pracovat ve složení: Lubomír Tyllner (předseda), Emanuele Gadaletta, Iveta Kajanová, Petr Lyko, Petr Kalina, Věra Šustíková, Jiří Bezděk, Andreas Wehrmeyer.

5) Internetové stránky ČSHV

Předsednictvo se zabývalo situací ve webových stránkách. Stránky v současnosti zahrnují potřebné informace o výročních konferencích, personálním složení předsednictva, dále fotogalerii, pojednání o historii společnosti, rubriku o připravovaných domácích i zahraničních konferencích a aktuálních publikacích členů společnosti a byl založen facebookový profil Společnosti.  

6) Projednání iniciativy eventuálního zřizování sekcí / tematických skupin v rámci ČSHV

Z podnětu hosta červnové schůze předsednictva v Olomouci prof. PaedDr. Jiřího Lusky, CSc., který poukázal na potřebu ustavení sekce pro hudební psychologii jako oficiální platformy zaměřené na aplikovanou (edukativní a vývojovou) hudební a kognitivní psychologii, pedagogiku a muzikoterapii, se předsednictvo problematikou zabývalo. Byla vyjádřena podpora ustavení takové sekce, ale k jejímu vzniku se musí vyjádřit valná hromada společnosti.

 

7) Příprava Studentské vědecké soutěže v roce 2019

V rámci přípravy Studentské vědecké soutěže je nutno aktualizovat statut. Uzávěrka soutěže bude až 15. září 2019.

 

8) Valná hromada ČSHV

Valná hromada se uskutečnila dne 10. listopadu 2018 v rámci jednání druhého dne výroční konference a řídila se programem:

 1. a) Zahájení a volba tří členů volební komise
 2. b) Zpráva o činnosti výboru za rok 2018 a po diskusi hlasování o jejím schválení (Karel Steinmetz)
 3. c) Zpráva o vydaných dvou číslech 7. ročníku Muzikologického fóra (Věra Šustíková)
 4. d) Zpráva o hospodaření – hlasování (Markéta Kabelková)
 5. e) Zpráva kontrolní komise – hlasování (Jiří Höhn)
 6. f) Volby do předsednictva a kontrolní komise ČSHV (Petr Lyko)
 7. g) Vstup ČSHV jako institucionálního člena do IMS (Jan Baťa)
 8. h) Ustavení sekce pro hudební psychologii (Petr Lyko)
 9. i) Návrh na udělení čestného členství v ČSHV prof. Michaelu Beckermanovi (Karel Steinmetz)
 10. e) Různé, diskuse

Vlastní průběh valné hromady:

 1. a) Po přivítání členů na VH byla schválena volební komise: Lubomír Tyllner (předseda), Jarmila

       Gabrielová a Vlasta Reittererová.

 1. b) Zpráva o činnosti výboru za rok 2018 byla po doplnění schválena všemi hlasy.

d, e) Obě zprávy byly schváleny.

 1. f) Bylo zvoleno předsednictvo: Jan Baťa, Petr Lyko, Petr Kalina, Markéta Kabelková, Ľubomír Chalupka,

       Jan Blüml, Jana Spáčilová, Miloslav Študent, Jiři Höhn a

       kontrolní komise: Karel Steinmetz, Věra Šustíková, Alena Burešová.    

 1. g) Vstup společnosti do IMS schválen všemi hlasy.
 2. h) Po kratší diskusi bylo doporučeno, aby valná hromada rozhodla  o odložení  schválování

       uvedeného návrhu příští valnou hromadu v roce 2019. Zároveň také vyzvala potencionální

       členy této platformy ke vstupu do ČSHV (jakožto základní podmínce pro další kooperaci)

       a koncipování konkrétní podoby fungování platformy.

 1. i) Návrh čestného členství Michaelu Beckermanovi byl schválen a v závěru valné hromady mu

       předseda společnosti předal diplom o čestném členství v ČSHV.

V závěru valné hromady bylo poděkováno předsedovi společnosti v období  2016–18 Karlu Steinmetzovi  (který na nové volební období nechtěl kandidovat do předsednictva) za jeho práci pro ČSHV. Nově zvolené předsednictvo se na krátké poradě usneslo, že novým předsedou společnosti bude Jan Baťa a místopředsedy Petr Lyko a Petr Kalina.

V Praze 10. listopadu 2018

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. – předseda, statutární zástupce spolku

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. – místopředseda

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. – místopředseda

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kdo je kdo?