Pozvánka na konferenci / Conference Invitation

Call for Papers

Mezinárodní muzikologická konference
u příležitosti 200. výročí narození Bedřicha Smetany
Bedřich Smetana a národní uvědomění
Praha, Národní muzeum, 23. 9.–24. 9. 2024


International musicological conference
on the occasion of the 200th anniversary of the birth of Bedřich Smetana
Bedřich Smetana and National Awareness
Prague, National Museum, 23–24 September 2024


Národní muzeum (České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany)
ve spolupráci s Katedrou muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci
pořádá konferenci na téma
Bedřich Smetana a národní uvědomění.

The National Museum (Czech Museum of Music – The Bedřich Smetana
Museum) in cooperation with the Department of Musicology at Palacký University in
Olomouc is organising a conference on
Bedřich Smetana and National Awareness.

 

Na rok 2024 připadá 200. výročí narození Bedřicha Smetany, jehož umělecký
odkaz patří k pilířům českého kulturního dědictví. Smetana významně spoluutvářel
vědomí české národní identity a přispěl k formování ideje samostatného českého
státu vedoucí až ke vzniku Československa. Svou tvorbou a dalšími rozmanitými
činnostmi se podílel na rozvoji české kultury, která byla významnou součástí národně
emancipačního procesu. K aktivní participaci na konferenci zveme všechny badatele,
které spojuje nejen zájem o Bedřicha Smetanu, ale i o výzkum hudební kultury v
českých zemích, a kteří se zamýšlejí nad přesahem pojmu národního uvědomění do
současnosti.
The year 2024 celebrates the 200th anniversary of the birth of Bedřich
Smetana, whose artistic legacy is one of the pillars of Czech cultural heritage.
Smetana significantly helped to shape the consciousness of Czech national identity
and contributed to the formation of the idea of an independent Czech state leading

to the establishment of Czechoslovakia. Through his work and other various
activities, he participated in the development of Czech culture, which was an
important part of the national emancipation process. All scholars who share an
interest not only in Bedřich Smetana, but also in the research of musical culture in
the Czech lands, and who reflect on the extension of the concept of national
awareness to the present day, are invited to participate actively in the conference.

Bedřich Smetana byl významným představitelem umělecké generace, která
usilovala o vznik moderní národní kultury a o její propojení s kulturou evropskou.

Obecněji formulujeme tematické okruhy konference s časovým zaměřením na období 1848–1948, které však může být překračováno:

Jakými prostředky docházelo k posílení národní identity, jaké strategie volili umělci k národnímu sebevyjádření?

Kdy, proč a jakým způsobem se ve výtvarné, literární i hudební oblasti umělci snažili o zpřístupnění špičkových evropských děl domácímu publiku (parafráze – adaptace – překlad apod.)?

Jak se výtvarníci, literáti, dramatici a skladatelé snažili svou tvorbu za použití původních českých námětů postavit na roveň evropské kultury a tím reprezentovat českou kulturu ve světě?


Smetanovo výročí vybízí k uvažování nad tématy spojenými s kulturní
emancipací moderních národů nejen v souvislosti s jeho osobností a dílem ale i
v širším dobovém kontextu a s přesahem do následujících období (do současnosti).
Samotné okolnosti provádění a recepce Smetanova díla měly a mají značně široký
společenský dosah, proto této problematice chceme věnovat zaslouženou pozornost.
Uvítáme příspěvky, které se zaměří na Smetanovo dílo v klíčových momentech
českých i československých dějin.

Bedřich Smetana was a prominent representative of the artistic generation that
sought to establish modern national culture and to link it with European culture. We
are formulating the thematic areas of the conference more generally, with a temporal
focus on the period 1848–1948, which may, however, be exceeded:
What ways were used to strengthen national identity, what strategies did
artists choose to express themselves nationally?
When, why and in what manner did artists in the visual, literary and musical
spheres seek to make top European works accessible to domestic audiences
(paraphrase – adaptation – translation, etc.)? How have artists, writers, playwrights
and composers tried to put their work on a similar level to European culture using
original Czech themes and thus represent Czech culture in the world?
Smetana's anniversary encourages us to reflect on the themes related to the
cultural emancipation of modern nations, not only in the context of his personality
and work but also in a broader contemporary context and with an overlap into the
following periods (up to the present). The circumstances of the performance and
reception of Smetana's works had and have a very broad social impact, and therefore
we want to give this issue the attention it deserves. We warmly welcome
contributions that focus on Smetana's work at key moments in Czech and
Czechoslovak history.

Formát konference
20 minut prezentace + 10 minut diskuse
jednací jazyky: čeština, angličtina
Conference format
Presentation 20 minutes + discussion 10 minutes
Conference languages: Czech, English

Příspěvky budou publikovány v tematickém čísle časopisu Musicologica Olomucensia (viz http://musicologicaolomucensia.upol.cz/).
Contributions will be published in a themed issue of the journal Musicologica Olomucensia (see http://musicologicaolomucensia.upol.cz/).

Návrhy svých příspěvků zasílejte na adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. 12. 2023. Vyrozumění o přijetí bude rozesláno do 30. 1.
2024. Přiložte prosím: abstrakt v rozsahu maximálně 250 slov (ideálně ve formátu
Word), životopis v rozsahu maximálně 150 slov, kontaktní údaje včetně případné
institucionální afiliace a technologické požadavky.
Please send your proposals to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
by
31 December 2023. Notification of acceptance will be confirmed by 30 January
2024. Please include: an abstract of no more than 250 words in a word-compatible
format, a biographical note of no more than 150 words, contact details including
institutional affiliation, if applicable, and any technological requirements.

Konferenční poplatek 500 Kč / Conference fee 20 Euro

Ubytování, dopravu a stravu si hradí účastníci sami. V případě zájmu zajistí
organizátoři pro účastníky ubytování u svých partnerů.
Organizátor zajišťuje doprovodný kulturní program a občerstvení na místě
konference.
Participants will pay for their own accommodation, transport and meals. In case of
interest, the organizers will arrange accommodation for the participants by their
partners.
The organizer provides an accompanying cultural programme and refreshments at
the conference venue.
Předsedající výbor / Chairing Committee
Sandra Bergmannová (https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzeum-bedricha-smetany)
Jiří Kopecký (https://muzikologie.upol.cz/)


Organizační výbor / Organizing Committee
Olga Mojžíšová, Marek Pechač, Kateřina Viktorová

Aktuální informace naleznete na stránce / For the latest information, please visit:
https://muzikologie.upol.cz/