Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) byla založena v roce 1990. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem ČSHV pravidelně pořádá vědecké konference a studentské vědecké soutěže, navazuje vztahy s dalšími domácími i zahraničními organizacemi, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace, od roku 2012 též časopis Muzikologické fórum.

V současnosti má ČSHV 84 členů, z toho 3 zahraniční a 6 čestných.

 

Složení předsednictva a výboru ČSHV
zvoleného na valné hromadě společnosti dne 10. 11. 2018

Předseda: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Místopředseda: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Pokladní: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

Členové výboru

Mgr. Jan Blüml, Ph.D., Mgr. Jiří Höhn, Prof. PhDr. Lubomír Chalupka, Ph.D., Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., Mgr. et MgA Miloslav Študent 

Členové kontrolní komise

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc., Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

**************************

Časopis Muzikologické fórum

Šéfredaktor: doc. PhDr. Luvomír Tyllner, CSc.
Redaktorka: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

**************************

Webové stránky společnosti 

Mgr. et MgA Miloslav Študent - technická administrace a od března 2018 i redakce obsahu