čl. I.

Úvodní ustanovení

 

Česká společnost pro hudební vědu (dále ČSHV) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující muzikology působící v České republice, popřípadě i v zahraničí. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II.

Název spolku

 

Název spolku je: Česká společnost pro hudební vědu, z. s.

 

čl. III.

Sídlo spolku

 

Spolek sídlí na adrese: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

 

 

čl. IV.

Cíl činnosti – poslání spolku

 

V ČSHV se dobrovolně sdružují muzikoložky a muzikologové žijící, pracující a studující v České republice, popřípadě i v zahraničí. Posláním ČSHV je spoluvytváření podmínek pro udržení kontinuity a rozvoj hudebně-vědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků.

 

Za tím účelem ČSHV:

 

a) pravidelně pořádá event. spolupořádá vědecké konference a semináře

b) podle potřeby a z iniciativy členek a členů ustavuje odborné a pracovní skupiny

c) navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá nebo zasahuje do sféry hudební vědy a hudební kultury

d) dbá v rámci svých možností na ochranu odborných zájmů svých členek a členů

e) podle možností vyvíjí další odborné aktivity, například publikační činnost, pořádá studentské odborné soutěže apod.

 

 

čl. V.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada

b) předseda

c) devítičlenné předsednictvo

d) tříčlenná kontrolní komise

Předseda, předsednictvo a kontrolní komise jsou volenými orgány spolku. O všech jednáních těchto orgánů se pořizuje zápis.

 

 

čl. VI.

Valná hromada

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena všemi jeho členy. Valná hromada se schází z podnětu předsedy nebo předsednictva zpravidla každým rokem, nejméně však jednou za dva roky. Její jednání řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda.

 

Valná hromada:

a)      volí předsednictvo a kontrolní komisi ČSHV na tříleté funkční období, přičemž opakovaná volba členů a členek těchto orgánů je možná

b) na základě předložených zpráv hodnotí a schvaluje činnost předsednictva a kontrolní komise za uplynulé období

c) rozhoduje o výši členských příspěvků

d) schvaluje znění stanov ČSHV a jejich případné změny

e) rozhoduje o dalších otázkách spolku, pokud si o nich vyhradí rozhodování

f) na základě rozhodnutí předsednictva může hlasovat per rollam

 

O konání valné hromady se pořizuje písemný zápis zachycující její průběh, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách uchovává předseda spolku po celou dobu trvání spolku.

 

čl. VII.

Předseda spolku

 

Předseda je statutárním orgánem spolku. Je členem předsednictva a jedná jménem spolku. Je oprávněn písemně pověřit – zmocnit k určitému úkonu nebo úkonům jiného člena/členy předsednictva s jeho/jejich souhlasem. Předseda je oprávněn a povinen rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku kromě těch, které jsou těmito stanovami vyhrazeny valné hromadě či předsednictvu.

  

čl. VIII.

Předsednictvo

 

Předsednictvo je voleno na tříleté funkční období valnou hromadou. Předsednictvo tvoří devět členů, kteří jsou voleni z řad členů ČSHV.

 

Předsednictvo:

a) řídí činnost ČSHV v období mezi valnými hromadami a je statutárním orgánem ČSHV

b) volí ze svých řad předsedkyni nebo předsedu ČSHV a dvě místopředsedkyně či místopředsedy

c) při zastupování zájmů ČSHV jednají jménem výboru předsedkyně/předseda a místopředsedkyně/místopředsedové společnosti

d) zasedání výboru podle potřeby svolává a řídí předsedkyně/předseda ČSHV, případně pověřená místopředsedkyně/místopředseda

e) podpisovým právem disponuje předseda, případně jím pověřený místopředseda

f) členové předsednictva jsou povinni se v rámci svých možností aktivně podílet na chodu tohoto orgánu

 

čl. IX.

Kontrolní komise

 

Kontrolní komise je volena na tříleté funkční období valnou hromadou, o způsobu volby rozhodne valná hromada na návrh předsednictva hlasováním. Kontrolní komisi tvoří tři členové, kteří jsou voleni z řad členů ČSHV. Jednání řídí předseda komise nebo jím pověřený člen.

 

Kontrolní komise ČSHV:

a) kontroluje činnost předsednictva ČSHV a hospodaření s finančními prostředky

b) volí ze svých řad předsedkyni nebo předsedu komise

c) má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním

d) projednává stížnosti a odvolání členů a členek ČSHV

e) předkládá výsledky svých zjištění předsednictvu a valné hromadě ČSHV

f) členové kontrolní komise jsou povinni se v rámci svých možností aktivně podílet na chodu tohoto orgánu

  

čl. X.

Členství ve spolku, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů

 

Členství v ČSHV může být řádné a čestné.

Řádné členky a členy přijímá předsednictvo ČSHV na základě písemně podané přihlášky. Čestné členky a členy navrhuje a schvaluje valná hromada.

 

Členové a členky ČSHV mají právo:

a) podílet se na veškeré činnosti ČSHV a na jejich výsledcích

b) volit a být voleni/y do orgánů ČSHV

c) podávat návrhy na zlepšení činnosti ČSHV

d) podávat stížnosti kontrolní komisi ČSHV a odvolávat se k ní.

 

Členové a členky ČSHV jsou povinni/y:

a) jednat ve shodě s posláním ČSHV

b) dodržovat stanovy ČSHV

c) platit řádně členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního roku

 

Členství v ČSHV zaniká:

a) úmrtím

b) na základě vlastní písemné žádosti

c) automaticky pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky

d) zánikem ČSHV

 

čl. XI.

Členské příspěvky

 

Výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada. Výše studentského a seniorského příspěvku činí vždy 50 % příspěvku v základní schválené výši. Studentský příspěvek je možno platit po dobu řádného studia člena nebo členky ČSHV na vysoké škole, nejvýše však po dobu 5 let. Seniorský příspěvek mohou platit členové a členky ČSHV po odchodu do důchodu. Splatnost členského příspěvku na aktuální rok je do konce daného kalendářního roku. Členský příspěvek lze uhradit jednorázově doživotně, a to ve výši desetinásobku aktuálního příspěvku. Již zaplacený členský příspěvek se v případě zániku členství nevrací a to ani částečně.

 

čl. XII.

Hospodaření spolku

 

ČSHV je hospodářsky samostatná nezisková organizace.

Finančními zdroji pro její činnost jsou:

a) státní dotace a granty

b) dotace a granty z nadací a kulturních fondů

c) členské příspěvky a sponzorské dary

 

Oprávnění disponovat finančními prostředky mají předseda/předsedkyně předsednictva a další osoby zmocněné předsednictvem ČSHV.

Spolek má zřízený běžný účet.

 

čl. XIII.

Doplňující ustanovení

 

Za člena/členku předsednictva nebo kontrolní komise ČSHV, který/á z jakéhokoliv důvodu nemůže v období mezi volbami vykonávat svou funkci, kooptuje příslušný orgán náhradníka/náhradnici z řad členů ČSHV.

Výbor a kontrolní komise ČSHV jsou schopny usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členek / členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedající/ho.

 

čl. XIV.

 Zánik spolku

 

Spolek zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním,

b) dalšími způsoby upravenými zákonem.

V případě, že spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu likvidace závazků a pohledávek a o způsobu naložení s finančními prostředky ČSHV.

 

čl. XV.

Platnost stanov a závěrečná usnesení

 

Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2013 Sb., občanským zákoníkem.

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou.