Stanovy České společnosti pro hudební vědu, o. s.

čl. I. Název, sídlo, působnost, právní povaha 

1.      Česká společnost pro hudební vědu, o. s., zkratka ČSHV, působí na území České republiky a její sídlo je v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6.

2.      ČSHV je nevýdělečným občanským sdružením, vystupuje jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou a na veřejnosti ji zastupuje předseda/předsedkyně výboru a dva místopředsedové. V rámci plnění programových úkolů mohou všichni tři zástupci po předchozí vzájemné dohodě jednat samostatně.

čl. II. Povaha a poslání 

1.      V ČSHV se dobrovolně sdružují muzikoložky a muzikologové žijící, pracující a studující v České republice, popřípadě i v zahraničí.

2.      Posláním ČSHV je spoluvytváření podmínek pro udržení kontinuity a rozvoj hudebně-vědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků.

Za tím účelem ČSHV

a.      pravidelně pořádá event. spolupořádá vědecké konference a semináře

b.      podle potřeby a z iniciativy členek a členů ustavuje odborné a pracovní skupiny

c.      navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá nebo zasahuje do sféry hudební vědy a hudební kultury

d.      dbá v rámci svých možností na ochranu odborných zájmů svých členek a členů

e.      podle možností vyvíjí další aktivity, například publikační činnost..

čl. III. Členství, práva a povinnosti členek a členů 

1.      Členství v ČSHV může být řádné a čestné.

2.      Řádné členky a členy přijímá výbor ČSHV na základě písemně podané přihlášky. Čestné členky a členy navrhuje a schvaluje valná hromada.

3.      Členové a členky ČSHV mají právo

a.      podílet se na veškeré činnosti ČSHV a na jejich výsledcích

b.      volit a být voleni/y do orgánů ČSHV

c.      podávat návrhy na zlepšení činnosti ČSHV

d.      podávat stížnosti kontrolní komisi ČSHV a odvolávat se k ní.

e.      Členové a členky ČSHV jsou povinni/y

f.       jednat ve shodě s posláním ČSHV

g.      platit řádně členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního roku

4.      Členství v ČSHV zaniká

a.      úmrtím

b.      na základě vlastní písemné žádosti

c.       automaticky pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky

d.      zánikem ČSHV

čl. IV. Hospodaření

1.      ČSHV je hospodářsky samostatná nezisková organizace. Finančními zdroji pro její činnost jsou

a.       státní dotace a granty

b.      dotace a granty z nadací a kulturních fondů

c.      členské příspěvky a sponzorské dary

2.      Oprávnění disponovat finančními prostředky mají předseda/předsedkyně výboru a další osoby zmocněné výborem ČSHV.

3.      výši členských příspěvků na následující kalendářní období rozhoduje valná hromada. Výše studentského a seniorského příspěvku činí vždy 50 % příspěvku v základní schválené výši. Studentský příspěvek je možno platit po dobu řádného studia člena nebo členky ČSHV na vysoké škole, nejvýše však po dobu 5 let. Seniorský příspěvek mohou platit členové a členky ČSHV po odchodu do důchodu. Členský příspěvek lze uhradit jednorázově doživotně, a to ve výši desetinásobku aktuálního příspěvku.

čl. V. Orgán

1.      Orgány ČSHV jsou

a.       valná hromada

b.      devítičlenný výbor

c.       tříčlenná kontrolní komise

2.      O všech jednáních těchto orgánů se pořizuje zápis.

čl. VI. Valná hromada

1.      Valná hromada se schází zpravidla každým rokem, nejméně však jednou za dva roky.

2.      Valná hromada

a.      volí výbor a kontrolní komisi ČSHV na tříleté funkční období, přičemž je možná opakovaná volba členů a členek těchto orgánů na jedno, výjimečně na dvě další funkční období

b.      na základě předložených zpráv hodnotí a schvaluje činnost výboru a kontrolní komise za uplynulé období

c.       rozhoduje o výši členských příspěvků

d.      schvaluje znění stanov ČSHV a jejich případné změny.

čl. VII. Výbor

1.      Výbor řídí činnost ČSHV v období mezi valnými hromadami a je statutárním orgánem ČSHV.

2.     Výbor volí ze svých řad předsedkyni nebo předsedu ČSHV a dvě místopředsedkyně či místopředsedy.

3.     Při zastupování zájmů ČSHV jednají jménem výboru předsedkyně/předseda a místopředsedkyně/místopředsedové společnosti.

4.      Zasedání výboru podle potřeby svolává a řídí předsedkyně/předseda ČSHV, případně pověřená místopředsedkyně/místopředseda.

 

čl. VIII. Kontrolní komise

1.      Kontrolní komise ČSHV

a.      kontroluje činnost výboru ČSHV a hospodaření s finančními prostředky

b.      má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním

c.      projednává stížnosti a odvolání členů a členek ČSHV

d.      předkládá výsledky svých zjištění výboru a výroční konferenci ČSHV.

čl. IX. Doplňující ustanovení 

1.      Za člena/členku výboru nebo kontrolní komise ČSHV, který/á z jakéhokoliv důvodu nemůže v období mezi volbami vykonávat svou funkci, kooptuje příslušný orgán náhradníka/náhradnici.

2.      Výbor a kontrolní komise ČSHV jsou schopny usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členek / členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedající/ho.

čl. X. Zánik ČSHV 

1.      K zániku ČSHV může dojít, požádají-li o to dvě třetiny řádných členek a členů.

2.      Valná hromada pak musí rozhodnout o způsobu likvidace závazků a pohledávek a o způsobu naložení s finančními prostředky ČSHV.

čl. XI. Platnost stanov 

1.      Tyto stanovy nahrazují stanovy ČSHV registrované MV ČR dne 2. 1. 2006.

2.      Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ČSHV dne 1. 12. 2007 a vstupují v platnost dnem jejich registrace.