Studentská vědecká soutěž
České společnosti pro hudební vědu 2019

1. Organizace soutěže
Soutěž organizuje Česká společnost pro hudební vědu, z. s. (ČSHV). Soutěž proběhne ve dvou kolech. Soutěžní práce posoudí porota a pro druhé kolo vybere maximálně 5 účastníků v každé ze dvou kategorií (I. – bakalářské a navazující magisterské studium; II. – studenti doktorské studium). Druhé kolo proběhne formou veřejných prezentací v rozsahu 10 minut s následnou obhajobou a diskusí.

2. Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých a slovenských univerzit zapsaní v době zaslání práce (do 15. září 2019) v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu. Účastníci nemusí být studenty oboru hudební věda. Do soutěže se mohou přihlásit i studenti, kteří ukončili v lednovém (únorovém) termínu bakalářské/magisterské studium a nastoupí v září (říjnu) téhož akademického roku do navazujícího magisterského nebo doktorského studia (uchazeč doloží potvrzení o přijetí do navazujícího magisterského či doktorského studia).

3. Písemná práce
Soutěžní písemná práce musí mít charakter odborného textu a musí být založena na původním výzkumu. Její rozsah musí dosahovat minimálně 10 normostran a zároveň nesmí překročit maximální rozsah 20 stran. Povinnou součástí je české/slovenské a jedno cizojazyčné resumé, po formální stránce musí text odpovídat normám časopisu Muzikologické fórum. Musí se jednat o text, který nebyl dosud veřejně publikován. Práce musí být elektronicky odevzdána do 15. září 2019 (formát .doc, .docx, .odt nebo .pdf) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předmět zprávy: Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda). Práce budou v prvním kole hodnoceny anonymně, vlastní text proto nesmí obsahovat žádné identifikační údaje. Spolu s prací student odevzdá (e-mailem na výše uvedenou adresu) i základní informace o své osobě (jméno, e-mail/tel., škola (univerzita, fakulta, katedra), studijní program, datum zahájení studia).

4. Posuzování prací
Předložené práce posoudí porota jmenovaná výborem ČSHV. Porota každou předloženou práci bodově ohodnotí. O výsledcích prvního kola budou soutěžící informováni do 31. října 2019.

5. Konferenční kolo
Pět prací s nejvyšším počtem bodů v každé ze dvou kategorií postoupí do konferenčního kola, které se uskuteční v rámci Mezinárodní výroční konference ČSHV 15. – 16. listopadu 2019 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana. Zde budou soutěžící své práce prezentovat ústně, na základě čehož porota určí jejich pořadí a vyhlásí výsledky soutěže, přičemž 1. – 3. místo ocení ČSHV finanční odměnou. Vítězi soutěže (případně i vybraným účastníkům konferenčního kola) bude nabídnuta možnost publikace v časopise Muzikologické fórum.

V Praze dne 26. března 2019