Poslání časopisu:

Česká společnost pro hudební vědu se rozhodla založit vlastní recenzovaný časopis, aby mohla lépe uplatňovat výsledky vědecké práce svých členů. Časopis bude zaměřen na široké spektrum otázek muzikologického bádání. Jednotlivá čísla mohou být koncipována monotematicky vzhledem k programovému zacílení ČSHV v jednotlivých letech a zároveň budou odrážet výsledky různorodých proudů, směrů a trendů muzikologického bádání včetně interdisciplinárně zaměřených studií vytvořených u nás nebo v zahraničí. Důležitým posláním časopisu je také vytvoření informační platformy, jejímž prostřednictvím bude veřejnost informována o činnosti České společnosti pro hudební vědu nebo o mimořádných aktivitách jejich členů (publikační činnost, koncertní a výstavní aj. projekty).

Obsahem bude zpravidla několik větších i menších studií, případně doplněných recenzemi a aktuálními zprávami. Studie budou doplněny anglickým nebo německým resumé a černobílými fotografiemi. Celkový rozsah by měl být okolo 100 stran. V prvním roce plánujeme vydání dvou čísel, v dalších letech pravděpodobně dvojčíslo ročně.

Výbor společnosti na svém zasedání dne 26. 1. 2012 schválil název časopisu Muzikologické fórum a pověřil redakcí časopisu PhDr. Věru Šustíkovou a PhDr. Markétu Kabelkovou, Ph.D.
Od ledna 2019 je šéfredaktorem Muzikologického fóra doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., redaktorkou PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 

Datum vzniku časopisu: 2012

Periodicita: časopis vychází dvakrát ročně, případně jako dvojčíslo

Jedná se o recenzovaný odborný časopis.

Vydavatel: Česká společnost pro hudební vědu, z.s., Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (IČ 67778852)

Distribuce: Koniasch Latin Press, Knihkupectví Karolinum, Knihkupectví Academia

 

Redakční rada pracuje ve složení:

Prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. – Hudební akademie múzických umění, Praha

Dott. Emanuele Gadaleta – Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

Doc. Dr. Paul Christiansen, PhD. – Seton Hall University, South Orange, NJ (USA)

Prof. PhDr. Ivetta Kajanová, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)

PhDr. Petr Kalina, Ph.D. – Masarykova Univerzita, Brno

PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. – Janáčkova akademie múzických umění, Brno

Doc. PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. – Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

Priv. Doz. Dr. Andrea Wehrmeyer - Sudetoněmecký hudební institut, Regensburg (Německo)

 

Pokyny pro autory časopisu Muzikologické fórum

1. Text

Text přijímáme v elektronické podobě (jako předmět udejte své příjmení!)

a)      jako přílohu e-mailu na adresu šéfredaktora (tyllner.priv(AT)volny.cz)  nebo

b)      na tutéž adresu jako zásilku přes službu www.uschovna.cz (zejména u datově objemných příspěvků s obrázky) nebo

 

Rozsah textu do 30 normostran (tj. 30x1800 = 54000 znaků včetně mezer). Součástí textu je české resumé v rozsahu do 1,5 normostrany (2400 znaků včetně mezer).

 

Požadavky:

-          velikost písma 12 pt., řádkování 1,5; v poznámkách velikost písma 10 pt., řádkování 1

-          v textu používejte jeden typ fontu – nejlépe Times New Roman

-          formát .doc (program Word 95 až Word XP, vyšší verze pracující s formátem .docx ukládat jako .doc)

-          odstavce vytvořit odsazením (za pomoci tabelátoru, nikoliv mezerníkem)

-          poznámkový aparát – poznámky pod čarou (u spodního okraje stránky), chronologické číslování arabskými číslicemi (zvolit formu exponentu bez dalších znaků), číslování stran v dolní části strany uprostřed (zápatí)

-          jméno autora pod názvem článku

-          citáty uvádějte v uvozovkách bez kurzívy, názvy děl uvádějte v kurzivě

-          speciální požadavky na grafické ztvárnění možno projednat s redaktory

Redakce si vyhrazuje právo k formálním a jazykovým úpravám v rámci korektur.

 

2. Obrázky

Obrázky, fotografie, grafy, tabulky a veškerý grafický materiál dodat jako samostatný soubor (soubory).

V samostatném textovém souboru uveďte soupis obrázků případně dalších grafických příloh. Soupis musí obsahovat název a popis obrázku. Grafické soubory musí být označeny jménem autora textu a číslem (např. Novák_01, Novák_02 ...), v soupise pouze odpovídajícím číslem. V textu článku označí autor umístění přílohy – (obr. 1).

Požadavky:

-          Grafický formát: Ideální je TIF (případně s neztrátovou kompresí LZW nebo ZIP), akceptovatelný formát JPG uložený v nejvyšší kvalitě.  Z důvodu vysoké komprese není vhodné stahovat obrázky z prostředí internetu,

-          Grafy v MS Excel s příponou .xls (EXCEL 97-2010); formáty vyšších verzí .xlsx uložte jako .xls

-          Obrázky budou vytištěny černobíle ve standardním rozlišení pro ofsetový tisk 300 dpi. Pokud dodáváte k reprodukci obrázek, u něhož si nejste jisti definitivním rozměrem nebo z něhož má být použit výřez, je lépe skenovat ho na rozlišení 600 dpi. Pérovky (tj. černo-bílé obrázky, diagramy apod. bez stupní šedi) dodávejte v rozlišení 1200 dpi.

-          Za užití díla (fotografie, ilustrace ap.) ve smyslu autorského a archivního zákona odpovídá autor a písemně redakci doloží, že vypořádal tyto závazky s příslušnými nositeli práv resp. institucemi, které poskytly dílo k reprodukci. K soupisu obrázků připojí o tom informaci, případně informace, které mají být u reprodukovaného díla (v popisku nebo v poznámce) uvedeny. V pohybnostech redakce posoudí, zda je možné volné užití obrazového díla ve smyslu citace (viz § 31 autorského zákona).

 

Způsob bibliografické citace

Bibliografické citace se řídí normou ČSN ISO 690

viz např. www.citace.com (mimo jiné generátor bibliografických citací)

 

Průběh recenzního řízení:

 

Odpovědný redaktor daného čísla časopisu si vyžádá od dvou recenzentů nezávislé posudky na jednotlivé příspěvky a na základě jejich hodnocení zařadí či nezařadí příspěvek do daného čísla. Autorům pak sdělí, zda byl jejich článek zařazen a projedná s nimi případné doplňky či úpravy. Recenzní posudky jsou psány podle předepsané struktury a archivovány v redakci časopisu.