Výroční zpráva 2013

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu, o. s. za rok 2013

 

I. Řízení společnosti

 

Činnost společnosti byla řízena výborem zvoleným na valné hromadě 24. prosince roku 2012.

Výbor pracoval ve složení:

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíkový (místopředsedkyně),

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelkový, PhD.

(pokladní), Mgr. Jan Blüml, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Matěj Kratochvíl,

PhD., Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Kontrolní komise:

Mgr. Jiři Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

 

II. Jednání a činnost výboru ČSHV

 

Schůze výboru se uskutečnily:

31. ledna 2013

21. června 2013 (výjezdní zasedání ve Strážnici)

26. záři 2013

27. listopadu 2013

Valná hromada ČSHV se uskutečnila v rámci Výročni konference 30. 11. 2013

Kromě schůzi výboru se uskutečnily přípravné schůze redakční rady časopisu Muzikologické fórum a další porady v užších pracovních skupinách. To se týkalo především Studentské vědecké soutěže, přípravy grantových projektů, revize členské základny.

Na první schůzi nového výboru byl zvolen předseda společnosti, kterým i pro další tříleté období zůstává Lubomír Tyllner. Rovněž místopředsedy se stali dřívější místopředsedové Petr Lyko a Věra Šustíková.

Z jednotlivých schůzí výboru byly pořízeny místopředsedou Petrem Lykem zápisy o jednání výboru.

 

Na schůzích výboru byly projednávány především body:

- Hodnocení výroční konference 2012. Výbor se zabýval nejen hodnotou přednesených referátů, ale také neúměrným prodlužováním programu konference a způsoby, jak tomu v budoucnu předcházet.

- Dokončeni posledního svazku Miscellanei (red. Michaela Freemanová) z výročních konferenci. Svazek byl vytištěn a dan k dispozici členům společnosti i širší veřejnosti na výroční konferenci 2013.

- Bylo rozhodnuto, že v roce 2013 opět proběhne Studentská vědecká soutěž. Přípravou soutěže byli pověřeni Viktor Pantůček a Petr Kalina z brněnského Ústavu hudební vědy. Ti obeslali příslušná vysokoškolská pracoviště s podmínkami průběhu soutěže. Předseda společnosti požádal renomované osobnosti oboru o přijeti funkce člena hodnotící komise. Členství přijali: prof. Chalupka, prof. Steinmetz, prof. Gabrielová, PhDr. Tesař, PhDr. Bajgarová. Do soutěže bylo přihlášeno 17 prací, které

byly vyhodnoceny a stanoveni finalisté soutěže. Ti se zúčastnili finálového kola v rámci Výroční konference 2013 v Praze.

- Projednávaná byla příprava Výročni konference 2013. Sestavením programu a komunikaci s účastníky konference byl pověřen Matěj Kratochvíl. O referáty projevilo zájem mimořádné množství muzikologů, řada z nich ze Slovenska. Výbor stal před rozhodnutím: odmítnout přibližně polovinu přihlášek, nebo zvolit jednání ve dvou sekcích. Nakonec byla zvolena druhá, organizačně a rovněž finančně náročnější varianta. Výbor chtěl dát najevo, že si váží zájmu o výroční konferenci a vůbec zájmu o Českou společnost pro hudební vědu, která jako střechová profesní společnost se širší spektrem témat dává příležitost muzikologům různých tematických zaměření.

- Současně bylo předběžně projednáváno tematické zaměřeni výroční konference 2014. Výbor se domnívá, že by se výroční konference měla vztahovat k Roku české hudby.

Předpokládané datum konference 7. – 8. 11. 2014.

- Opakovaně byly projednávány otázky spojené s vydáním druhého ročníku časopisu Muzikologické fórum, jehož se ujala jako výkonná redaktorka šéfredaktorka časopisu Věra Šustíková. Mnozí z autorů článků se bohužel neřídili doporučenými redakčními pokyny a ztížili tak přípravu dvojčísla pro tisk.

- Předseda společnosti Lubomír Tyllner spolu s Věrou Šustíkovou a Markétou Kabelkovou vypracoval a podal několik projektů s cílem získání prostředků na přípravu a vydání časopisu a na přípravu uspořádání výroční konference v roce 2013 a dále rovněž v roce 2014.

Byly podány žádosti:

Radě vědeckých společností AV ČR na financování

Muzikologického fóra

Ministerstvu kultury ČR na přípravu výroční konference

Ministerstvu kultury ČR na financování Muzikologického fóra

Nadaci Český hudební fond na přípravu výročni konference

Nadaci Český hudební fond na ceny pro vítěze studentské vědecké soutěže

- Pro rok 2013 jsme s žádostí o dotaci uspěli u většiny instituci. Dotace však nejsou do té míry bohaté, abychom získanými finančními prostředky pokryli všechny skutečně náklady na vydání časopisu a další naši činnost. Některé činnosti v souvislosti s časopisem Muzikologické fórum byly vykonávány bezplatně nebo za symbolickou odměnu.

- Zejména z výše uvedených důvodů výbor společnosti apeluje na své členy, aby dodržovali pravidla členství a pravidelnými příspěvky umožnili činnost společnosti v dosavadním nebo ještě širším rozsahu.

- Nemalý objem prací souvisel s účetními zprávami a vyúčtováními projektů týkajících se činnosti ČSHV. Za to patři uznání pokladní Markétě Kabelkové.

 

III. Na Valné hromadě České společnosti pro hudební vědu byly předneseny

       zprávy o činnosti jednotlivých orgánů společnosti:

 

Zprávu o činnosti výboru ČSHV přednesl Lubomír Tyllner.

Zprávu o přípravě a vydání Muzikologického fóra přednesla Věra Šustíková.

Zprávu o hospodaření přednesla Markéta Kabelkova, která na promítaných tabulkách seznámila členskou základnu s příjmy a čerpáním jednotlivých položek rozpočtu.

Zprávu kontrolní komise přednesl Mgr. Jiři Höhn, a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky v hospodaření společnosti.

Diskuse, která proběhla v rámci valné hromady, řešila hlavně pořadí zveřejňování studii do časopisu. Dále se zabývala tématy příští výroční konference a jejího termínu. Konference má být věnována Roku české hudby, pravděpodobně hudebním institucím v České republice a na Slovensku, případně významným osobnostem české hudební vědy nebo interpretačního uměni (Mirko Očadlík, Rafael Kubelík) s těmito institucemi spjatými.

Činnost společnosti byla ve dnech 29. – 30. 11. 2013 završena Mezinárodní výroční konferencí na témata: Duchovní hudba -  Hudba slovanské vzájemnosti -  Hudba po roce 1989.

Konference se zúčastnilo 42 referujících a na 120 účastníků a diskutujících.

Současně se uskutečnilo finálové kolo Studentské vědecké soutěže. Pět finalistů předneslo teze svých písemných prací a tři vítězové soutěže získali finanční odměnu.

Česka společnost pro hudební vědu vyjádřila poděkování Českému muzeu hudby za poskytnutí zázemí pro činnost společnosti a rovněž poděkování Etnologickému ústavu AV ČR, v.v.i. – Kabinetu hudební historie, na jehož půdě rovněž probíhá řada administrativních úkonů. Současně bylo poděkováno Ministerstvu kultury a Nadaci Český hudební fond, za jejich podporu konference i studentské soutěže.

 

Schváleno valnou hromadou České společnosti pro hudební vědu, o. s.

v Praze dne 30. 11. 2013.

 

Zprávu o činnosti přednesl a zapsal Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

 

                                                         předseda České společnosti pro hudební vědu, o. s.

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV