Osobní hesla lexikonu Kdo je kdo v české muzikologii

Z předmluvy k prvnímu vydání z r. 2001

Lexikon „Kdo je kdo v současné české muzikologii, jehož první část Vám předkládáme, by měl vycházet na pokračování jako pravidelná příloha sborníků z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu. Nejde o běžný slovník. Původním cílem bylo především sestavit adresář českých muzikologů a zmapovat zpracovávané tematické oblasti, mj. formou bibliografických soupisů. Této ideji přišly na pomoc postupně vydávané lexikony příbuzných oborů, zejména lexikon současných českých historiků (Historický ústav AV ČR - Sdružení historiků ČR - Východočeské muzeum, ed. J. Vánek a P. Vorel, Praha 1999), které nás inspirovaly i v praktickém smyslu. Lexikon v této podobě má sloužit především k lepšímu propojení odborníků příbuzných vědeckých i uměleckých disciplín, ale také zájmových skupin, institucí, organizací a regionů jak v oborech hudební vědy, tak v interdisciplinární spolupráci. V první fázi byli osloveni členové ČSHV a kolegové a kolegyně, jejichž adresy jsme získali z Muzikontaktu, v další fázi se budeme obracet na širší okruh muzikologických pracovníků a pracovišť. Za pravdivost údajů uvedených v jednotlivých heslech i za výběr publikací ručí jejich autoři, jde tedy o jakousi „samoobsluhu". Nebylo v silách redakce správnost údajů výrazněji kontrolovat, snažili jsme se pouze zachovat jednotnou strukturu hesel a víceméně sjednotit způsob citování. U zasloužilých osobností hudební vědy jsme zařadili odkaz na jejich již publikované bibliografie.
Věříme, že tento ediční počin přispěje ke zkvalitnění vědecké komunikace v oblasti české hudební vědy, rozvinutí kontaktů mezi vědeckými centry a pracovníky v regionech a k celkovému zpřehlednění situace oboru a že se stane pravidelnou součástí každoročních aktivit muzikologické obce i jakýmsi svorníkem její stavovské prezentace na veřejnosti.


Realizováno s podporou 

Rady vědeckých společností České republiky

rvs logo