Výroční zpráva 2014

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu za rok 2014

 

 

 

I. Řízeni společnosti

 

Činnost společnosti byla řízena výborem zvoleným na valné hromadě 24. prosince roku 2012.

Výbor pracoval ve složení:

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda),

PhDr. Věra Šustíková, (místopředsedkyně),

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda),

PhDr. Markéta Kabelková, PhD. (pokladní),

Mgr. Jan Blüml, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD.,

Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Kontrolní komise: Mgr. Jiři Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

 

 

II. Jednání a činnost výboru ČSHV

 

Schůze výboru se uskutečnily:

31. ledna 2014 (výjezdní zasedání v Brně)

10. června 2014 (Praha)

2. října 2014 (Praha)

3. listopadu 2014 (Praha)

Na schůze výboru byli pravidelně zváni členové kontrolní komise.

 

1) Zhodnocení výroční konference konané v Praze dne ČSHV (7. – 8. 11. 2014)

Na konferenci bylo opět přihlášeno potěšitelné množství referátů, i tentokráte byla hojná účast muzikologů ze Slovenska. Jednání zaměřené především na historii a činnost hudebních institucí však nebylo nutné dělit a všechny referáty konference proběhly v hlavním sále Českého muzea hudby. Osvědčila se také nová pravidla týkající se konferenčních poplatků, členských příspěvků, proplacení cestovného apod. Studentská vědecká soutěž se neuskutečnila, neboť její interval konání je dvouletý. Pozitivně lze rovněž hodnotit skutečnost, že pro konání konference bylo opět připraveno další dvojčíslo Muzikologického fóra, tentokrát se sedmadvaceti články, zprávami a recenzemi. Výbor vyslovil poděkování redaktorce dvojčísla 2014 V. Reittererové a šéfredaktorce V. Šustíkové. Kulatý stůl, který se uskutečnil v rámci konference, nabídnul především reference o uskutečňovaných projektech, nikoli však prostor pro širší diskusi. Problém s dřívějším nedodržováním limitů pro přednesení článků nebyl tentokrát tak markantní a program byl uskutečněn jen s mírným časovým skluzem. Druhý jednací den se uskutečnila valná hromada ČSHV (viz dále).

 

2) Výbor dále projednával

- Na výjezdním zasedání v Brně se výbor soustředil především na morálku v placení členských příspěvků a dále se zabýval pravidly proplácení nákladů členů společnosti v rámci jejich aktivní účasti na konferenci. Upřesněni pravidel bylo vyvoláno množstvím referujících na výroční konferenci 2013 a vysokými náklady spojenými s realizací konference. I když se výboru (v tomto případě předsedovi společnosti L. Tyllnerovi, místopředsedkyni V. Šustíkové a pokladní M. Kabelkové) daří získávat granty, součet finančních prostředků není natolik velký, aby umožňoval hospodaření jako v dobách, kdy na konferenci přijíždělo podstatně menší množství referujících.

 

- Stanovena byla tato pravidla:

Čestní členové: společnost hradí cestovné i ubytování.

Členové společnosti referující (a platící příspěvky): společnost hradí ubytování a cestovné.

Nečlenové společnosti referující: platí konferenční poplatek 300 Kč a hradí si ubytování a cestovné. Alternativou ke konferenčnímu poplatku je členství ve společnosti se stejnou finanční částkou a 

přirozeně s nárokem na bezplatné získání tisků společnosti.

- L. Tyllner přednesl návrh udílení ceny ČSHV za nejlepší publikaci v oboru. Tato varianta byla shledána jako v dohledné době nereálná. Misto toho výbor navrhl využit možnosti nominovat kandidáty na ceny Ministerstva kultury.

- Datum výroční konference 2014 bylo posunuto na 7. až 8. listopadu 2014 z důvodů střetu terminů janáčkovského festivalu a brněnské konference. Přípravou programu konference a shromážděním přihlášek byli pověřeni M. Kratochvil a V. Pantůček. Ubytování bylo i tentokrát zajištěno ve spolupráci s V. Šustíkovou. Pozvánky a program konference připravil L. Tyllner a M. Kratochvil, distribuce proběhla ve spolupráci s J. Blümlem. Začátek konference byl stanoven na 10 hod. dopoledne, tedy v čase, kdy většina učastníků má možnost zučastnit se zahájení jednání.

- Téma výroční konference 2014 Stávající hudební instituce. Současný stav a perspektivy,

bylo předběžně dohodnuto na jednání valné hromady v listopadu 2013. Vznikla diskuze o tom, zda oslovovat také instituce jako jsou např. orchestry. Výbor se usnesl, že by měl byt kladen důraz především na hudebně vědné či hudebně pedagogické instituce. Bylo dohodnuto, že součástí konference se stane panelová diskuse na téma Budoucnost muzikologického výzkumu v rámci Akademie věd ČR. Ta se zároveň stane oficiální součastí Týdne vědy a techniky, jenž bude probíhat ve stejné době.

 

3) Muzikologické fórum

V průběhu roku se konaly konzultační schůzky redakční rady a redaktorky dvojčísla V. Reittererové. Byl dohodnut harmonogram realizace posledního dvojčísla, aby časopis mohl byt nabídnut členům společnosti na výroční konferenci. První korektury byly předloženy mezinárodní redakci časopisu na jejím pracovním jednání ve dnech 1. a 2. října 2014 s tím, že dvojčíslo by mělo být dáno do tisku v říjnu. Žádosti o podporu časopisu byly podány Ministerstvu kultury ČR, Radě vědeckých společností a Nadaci Český hudební fond. Byly probírány možnosti dalších zdrojů financování

časopisu, např. sponzoring ze strany vydavatelství, tato možnost se zatím nejeví příliš schůdná. Případná podpora od nadací Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů je podmíněna publikováním příspěvků souvisejících s těmito skladateli. I přesto se ukázalo, že grantové prostředky získané v průběhu roku umožňuji vyplatit odměnu redaktorce posledního dvojčísla a uhradit další náklady související s chodem časopisu. Výbor se také snažil nalézt důvod nezařazení časopisu Muzikologické fórum na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. Dospěl k závěru, že hlavní příčinou

je dosavadní krátká existence časopisu, která byla v době žádosti pod hranicí potřebnou k zařazení. Pro další pokus je třeba důsledně dbát také o další hodnocené parametry, podle nichž se o zařazení rozhoduje, tedy nejen o oddíl odborných studii, ale i zpráv, recenzí, diskusí apod.

 

4) Členská základna

J. Blüml provedl ve spolupráci s M. Kabelkovou a L. Tyllnerem revizi seznamu adres členů ČSHV. Na jednání výboru bylo dohodnuto, že neplatícím členům bude zaslán dopis s upozorněním na možnost zaplatit členské poplatky až tři roky zpět s tím, že pokud částku neuhradí, bude jejich členství ukončeno. Výbor rovněž řešil otázku opakovaného členství ve výboru ČSHV a připravil návrh pro úpravu stanov v rámci jednání valné hromady společnosti.

 

5) Grantové projekty

Velmi úspěšně probíhá podávání a získávání grantových projektů zaměřených na financování časopisu Muzikologické fórum a na výroční konferenci společnosti. Pravidelně získáváme granty od Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond a Rady vědeckých společností.

 

 

III. Jednáni valné hromady ČSHV

 

Valná hromada ČSHV se uskutečnila v rámci druhého dne Výroční konference ČSHV dne 8. listopadu 2014.

Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda společnosti L. Tyllner.

Zprávu o přípravě a vydání III. ročníku Muzikologického fóra přednesla šéfredaktorka V. Šustíková.

Zprávu o hospodaření přednesla M. Kabelková, která na promítaných tabulkách seznámila členskou základnu s příjmy a výdaji jednotlivých položek rozpočtu.

Zprávu kontrolní komise přednesl J. Höhn a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky v hospodaření společnosti.

Diskuse, která proběhla v rámci valné hromady, byla zaměřena zejména k budoucí výroční konferenci, neboť by měla podle stávajících stanov nastat výměna většiny členů výboru. Protože některé funkce (např. redakce časopisu, hospodařeni společnosti, granty a administrativní agenda), vyžaduji dlouhodobější zkušenosti, L. Tyllner a P. Lyko otevřeli otázku případné změny stanov ČSHV s návrhem zrušit časově omezeny mandát pro členství ve výboru ČSHV. Opakované členství má byt možné, bude-li stvrzeno úspěšnou volbou na valné hromadě společnosti. Valná hromada posléze přijala návrh na změnu stanov s tím, že opakovaná volba je v odůvodněných případech

možná. Členové společnosti byli vyzváni k větší aktivitě v zasílání recenzi a zpráv pro Muzikologické

fórum.

Valná hromada projednala a schválila témata příští výroční konference:

Jakub Jan Ryba a kantorská hudba 18. a 19. století

Česká a slovenská hudba 1918–1939

V průběhu příštího roku bude zapotřebí připravovat kandidátku nového výboru ČSHV. Volba proběhne na valné hromadě roku 2015. Nejpozději zde budou mít členové možnost doplnit kandidátku. Návrhy mohou členové zasílat i v průběhu roku 2015.

Valná hromada schválila návrh na udělení ceny Ministerstva kultury České republiky profesoru Jiřímu Vysloužilovi, čestnému členu České společnosti pro hudební vědu.

Česká společnost pro hudební vědu na jednání valné hromady vyjádřila poděkování Českému muzeu hudby za poskytnutí zázemí pro činnost společnosti a rovněž Etnologickému ústavu AV ČR, v. v. i., na jehož půdě také probíhá řada administrativních úkonů. Rovněž bylo vyjádřeno poděkování Ministerstvu kultury České republiky, Nadaci Český hudební fond a Radě vědeckých společností České republiky za finanční podporu činnosti a aktivit České společnosti pro hudební vědu.

 

Schváleno valnou hromadou České společnosti pro hudební vědu

V Praze dne 8. 11. 2014

 

 

Zprávu o činnosti přednesl a zapsal Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.                                                   
                                                         předseda České společnosti pro hudební vědu

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV