Výroční zpráva 2015

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu za rok 2015

  

I. Řízení společnosti

 

Činnost společnosti byla řízena výborem zvoleným na valné hromadě 24. prosince roku 2012.

Výbor pracoval ve složení:

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda),

PhDr. Věra Šustíková, (místopředsedkyně),

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda),

PhDr. Markéta Kabelková, PhD. (pokladní),

Mgr. Jan Blüml, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD.,

Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Kontrolní komise: Mgr. Jiři Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

 

 

II. Jednání a činnost výboru ČSHV

 

Schůze výboru se uskutečnily:

5. února 2015 Praha

18. června 2015 Olomouc

21. září 2015 Praha

25. listopadu 2015 Praha

Na schůze výboru byli pravidelně zváni členové kontrolní komise.

 

1) Zhodnocení výroční konference konané v Praze dne ČSHV (7. – 8. 11. 2014)

Na konferenci bylo opět přihlášeno potěšitelné množství referátů, i tentokráte byla hojná účast muzikologů ze Slovenska. Jednání zaměřené především na historii a činnost hudebních institucí však nebylo nutné dělit a všechny referáty konference proběhly v hlavním sále Českého muzea hudby. Osvědčila se také nová pravidla týkající se konferenčních poplatků, členských příspěvků, proplacení cestovného apod. Studentská vědecká soutěž se neuskutečnila, neboť její interval konání je dvouletý. Pozitivně lze rovněž hodnotit skutečnost, že pro konání konference bylo opět připraveno další dvojčíslo Muzikologického fóra, tentokrát se sedmadvaceti články, zprávami a recenzemi. Výbor vyslovil poděkování redaktorce dvojčísla 2014 V. Reittererové a šéfredaktorce V. Šustíkové. Problém s dřívějším nedodržováním limitů pro přednesení článků nebyl tentokrát tak markantní a program byl uskutečněn jen s mírným časovým skluzem. Druhý jednací den se uskutečnila valná hromada ČSHV (viz dále).

 

2) Výbor dále projednával

- Na výjezdním zasedání na morálku v placení členských příspěvků a dále se zabýval pravidly proplácení nákladů členů společnosti v rámci jejich aktivní účasti na konferenci. Upřesnění pravidel bylo vyvoláno množstvím referujících na výroční konferenci 2013 a vysokými náklady spojenými s realizací konference. I když se výboru (v tomto případě předsedovi společnosti L. Tyllnerovi, místopředsedkyni V. Šustíkové a pokladní M. Kabelkové) daří získávat granty, součet finančních prostředků v tomto roce nebyl tak velký, aby umožňoval hospodaření jako v dobách, kdy na konferenci přijíždělo podstatně menší množství referujících.

 

Datum výroční konference 2015 bylo stanoveno na 27. a 28. listopad 2015. Přípravou programu a shromážděním přihlášek byla pověřena Jarmila Procházková, L. Tyllner se ujal konečné přípravy programu. Na konferenci byla pozvána ředitelka Muzikologického ústavu Srbské akademie věd v Bělehradu a tradičně byly opět pozvány kolegyně a kolegové ze Slovenska. Ubytování bylo i tentokrát zajištěno ve spolupráci s V. Šustíkovou, distribuci pozvánek zajistil J. Blüml. Začátek konference byl stanoven na 10 hod. dopoledne, tedy v čase, kdy již většina účastníků má možnost zúčastnit se zahájení jednání.

 

V průběhu roku, zejména v jeho závěru byla průběžně diskutována volba nového výboru. Z výboru stávajícího nebudou pro příští období kandidovat Lubomír Tyllner, Věra Šustíková a Jarmila Procházková. Členská základna byla vyzvána k podávání návrhů na kandidáty do výboru. Přípravou kandidátky a vytvořením stručných charakteristik kandidátů byl pověřen Matěj Kratochvíl.

 

Téma výroční konference 2015 bylo nakonec definováno:

 

Jakub Jan Ryba a kantorská hudba 18. a 19. století

Česká a slovenská hudba 1918–1939

 

Zvací dopis formuloval předseda společnosti a rozeslal jej opět Jan Blüml.

 

V roce 2015 byla opět organizována Studentská vědecká soutěž. Její organizací byl pověřen Petr Lyko. Žádost o finanční ocenění vítězů podali u Nadace Český hudební fond opět Věra Šustíková, Lubomír Tyllner a Markéta Kabelková. Byla schválena a předsedou společnosti oslovena hodnotící porota složená z předních osobností české a slovenské hudební vědy.

 

Soutěž a udělení cen za vítězné práce proběhly v rámci Výroční konference ČSHV ve dnech 27. a 28. listopadu 2015.

 

3) Muzikologické fórum

V průběhu roku se konaly konzultační schůzky redaktora dvojčísla 2015 L. Tyllnera a šéfredaktorky V. Šustíkové. Byl dohodnut harmonogram realizace posledního dvojčísla tak, aby časopis mohl být nabídnut členům společnosti na výroční konferenci.

Výbor se také snažil nalézt důvod nezařazení časopisu Muzikologické fórum na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. Dospěl k závěru, že hlavní příčinou

je dosavadní krátká existence časopisu, která byla v době žádosti pod hranicí potřebnou k zařazení. Pro další pokus je třeba důsledně dbát také o další hodnocené parametry, podle nichž se o zařazení rozhoduje, tedy nejen o oddíl odborných studii, ale i zpráv, recenzí, diskusí apod. V tomto roce se nám podařilo vytvořit dvojčíslo z tohoto hlediska vyváženější. Co se zpráv a recenzí týče, přednost mají aktivity členů ČSHV, ale i v tomto směru by se mohl časopis v budoucnu orientovat šířeji, byť přednost opět budou mít členové ČSHV, kteří na časopis přispívají svými členskými příspěvky.

 

4) Internetové stránky ČSHV

Bylo opakovaně konstatováno, že stránky je nutné aktualizovat v plném rozsahu, odstranit položky, které již nejsou aktuální a naopak stránky rozšířit např. o údaje o dosavadních předsedech společnosti, o čestných členech, o výsledky vítězů studentské vědecké soutěže apod. Současně je zapotřebí aktualizovat fotografickou dokumentaci.

 

5) Grantové projekty získané

 

Pro rok 2015 jsme získali:          40 000 Kč od Ministerstva kultury na konání konference

                                                    10 000 Kč od Nadace Český hudební fond na konání konference

                                                    22 000 Kč od Rady vědeckých společností ČR při AV ČR na časopis

                                                    25 000 Kč od Nadace Český hudební fond na časopis

                                                    12 000 Kč na Studentskou vědeckou soutěž

 

Nepodařilo se získat příspěvek na časopis od Ministerstva kultury ČR

Získání prostředků představuje značnou administrativní zátěž a neméně velkou finanční vypořádání těchto podpor či grantů. Tuto činnost pravidelně vykonávají Věra Šustíková, Markéta Kabelková a Lubomír Tyllner.

 

6) Grantové žádosti podané průběhem roku 2015

K Ministerstvu kultury ČR na Výroční konferenci

Radě vědeckých společností na Muzikologické fórum

 

Žádosti u Nadace Český hudební fond na časopis a konferenci již budou úkolem příštího výboru a podávají se na počátku roku.

 

7. Valná hromada ČSHV

Valná hromada se uskutečnila dne 28. listopadu 2015 v rámci jednání druhého dne Výroční konference.  Valná hromada se řídila programem:

 

a)      zpráva o činnosti výboru za rok 2015 (Lubomír Tyllner)

b)      zpráva o přípravě dvojčísla muzikologického fóra (Věra Šustíková)

c)      zpráva o hospodaření (Markéta Kabelková)

d)      zpráva kontrolní komise (Jiří Höhn)

e)      diskuse

f)       seznámení s kandidátkou  do výboru ČSHV a do kontrolní komise, doplnění kandidátky o návrhy vzešlé z diskuse, volba volební komise a skrutátorů (Petr Lyko)

g)      volby do výboru a do kontrolní komise (výsledky volby oznámila předsedkyně volební komise Jitka Bajgarová na závěr výroční konference)

 

8. Výsledky voleb do výboru a kontrolní komise ČSHV

 

Výbor:

Jan Baťa

Jan Blüml

Lubomír Chalupka

Markéta Kabelková

Petr Kalina

Petr Lyko

Tomáš Slavický

Karel Steinmetz

 

Kontrolní komise:

Jiří Höhn

Miloslav Študent

Veronika Vejvodová

 

Odchod z funkce předsedy ČSHV již v průběhu roku oznámil dosavadní předseda ve dvou funkčních období  doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Novým předsedou na následné schůzi výboru byl zvolen prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

  

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu byla schválena v hlasování členů společnosti na valné hromadě konané při příležitosti výroční konference v Praze dne 28. 11. 2015.

  

Lubomír Tyllner – předseda

Petr Lyko – místopředseda
Věr Šustíková - místopředsedkyně

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV