Na počátku listopadu vyšla nová práce o hudební muzeologii - ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022. 135 s. ISBN 978-80-7510-515-8.

Kniha podává stručné dějiny hudebně-muzeologického myšlení od 18. století do roku 1945, jak se rozvíjelo ve třech v zásadě nezávislých liniích. První linie reflektovala muzealizaci hudebnin (hudebních textů a textů o hudbě) a souvisela především s rozvojem hudebního dějepisectví. Druhá linie se vztahovala k muzealizaci hudebních nástrojů a dodnes úzce souvisí s organologií. Třetí – nejméně rozvinutá – linie se zaměřovala na monografická hudební muzea, tj. především památníky skladatelů.