Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i., zve na přednášku pořádanou v rámci cyklu Dialogo della Musica

Dějiny výzkumu populární hudby v českých zemích a Maďarsku:  souvislosti, paralely, vzájemné vztahy

Jan Blüml (Katedra muzikologie FF UP Olomouc)
Ádám Ignácz (Archives for 20th–21st Century Hungarian Music, Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities)

Úterý 14. června 2022  17.00h

ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117

Badatelé zabývající se populární hudbou se obecně shodují, že obor „Popular Music Studies“ vznikl zejména z iniciativy mladých sociologů na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století na Západě, a to jako disciplína primárně zkoumající moderní populární hudbu, jakou je rock a pop. Takový výklad sdílí také řada
akademiků ze zemí bývalého východního bloku. V důsledku této skutečnosti zůstává historie systematického výzkumu populární hudby v původních socialistických zemích z velké části neznámá a neprobádaná.
Přednáška představuje vývoj zkoumání populární hudby v českých zemích a Maďarsku zejména se zaměřením na institucionalizaci oboru po druhé světové válce.
Zvláštní pozornost je věnována ohlasu, jaký měla česká muzikologie u maďarských badatelů v šedesátých letech 20. století (ve vztahu k výzkumu dělnických písní, jazzu a dalších žánrů).