Zpráva o konání a průběhu

Valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o. s.

v roce 2010

 

Valná hromada se uskutečnila 4. 12. 2010 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v rámci Výroční konference ČSHV 

Hlavní body programu Valné hromady:

Sdělení předsedy o činnosti výboru společnosti, který pracoval ve složení zvoleném na Valné hromadě v prosinci roku 2009.
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní), Mgr. Petr Kalina, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD., Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD. 

Kontrolní komise: Mgr. Kateřina Hnátová, Mgr. Michal Matzner, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

Schůze výboru se uskutečnily 28. ledna, 24. června, 7. října, 29. listopadu 2010. Na první schůzi byla přizvána J. Bajgarová, na dvě poslední za České muzeum hudby E. Paulová.

Výbor na svých schůzích projednával především: 

Stav přípravy vydání Miscellaneí z roku 2008.

Zlepšení webových stránek společnosti.

Stav v podávání grantových žádostí, reference o získaných finančních podporách, grantech.

Znovu jsme se zabývali možností vyhlásit studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební vědy a bylo rozhodnuto, že soutěž obnovíme. Revizí pravidel a vyhlášením soutěže byl pověřen Petr Lyko.

Česká hudební společnost se připojila k dopisu, ve kterém apeluje na starostu městské části Praha 6, aby se i on se zasadil o řádné prošetření smrti Michala Matznera a aby se v jeho obvodu (kde mimochodem sídlí i Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR) zajímal o situaci v zařízeních, která se stala osudná právě pro člena naší společnosti.

Pokračováno bylo v práci na databázi Kdo je kdo v české muzikologii. Rozšiřována je její elektronická podoba. O tento úkol se stará Miloslav Študent a Kateřina Hnátová.

Pokračovala spolupráce s Radou vědeckých společností při AV ČR, která podpořila zmíněný projekt.

Hlavní náplní dvou posledních schůzí výboru byla příprava Výroční konference a valné hromady společnosti, jednotliví členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

S potěšením jsme přijali nabídku Českého muzea hudby, přednesenou Evou Paulovou, podílet se nejen organizačně, ale také finančně na nákladech na konferenci a na vydání Miscellaneí z výročních konferencí. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva, mezi ČSHV a Českým muzeem hudby, na jejímž základě bude České společnosti pro hudební vědu poskytnuto 32 000 Kč. Rovněž bylo uvažováno o takové podobě Miscellaneí aby články zde uveřejněné vyhovovaly Registru informací o vědě, tedy tzv. RIVu.

 

Zpráva o grantech a dotacích:

Získané prostředky

  • ČSHV obdržela grant Ministerstva kultury ČR pro uspořádání výroční konference roku 2010 ve výši 30 000,- Kč.
  • ČSHV obdržela dotaci od Rady vědeckých společností České republiky ve výši 17 000,- Kč na projekt Kdo je kdo v české muzikologii.
  • ČSHV obdržela od Nadace Český hudební fond příspěvek 10 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference ČSHV 2008.
  • ČSHV obdržela příspěvek od Nadace Leoše Janáčka příspěvek 10 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference roku 2008.

Podané žádosti

Lubomír Tyllner zpracoval žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro Českou společnost pro hudební vědu na uspořádání výroční konference na téma: Hudební dílo, jeho interpretace a interpreti. Požadovaná částka 42 000,- Kč.

Lubomír Tyllner spolu s Jitkou Bajgarovou zpracoval žádost o nadační příspěvek Nadaci Leoše Janáčka na vydání publikace Fenomén Mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan. Miscellanea z výroční konference ČSHV 2008. Požadováno bylo 14 000 Kč.

Lubomír Tyllner spolu s Jitkou Bajgarovou zpracoval žádost o nadační příspěvek Český hudební fond na vydání téže publikace, tedy Fenomén Mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan. Miscellanea z výroční konference ČSHV 2008.

Valná hromada proběhla současně s mezinárodní Výroční konferencí ČSHV na téma Systematická hudební věda – Sbírky a sběratelství ve vztahu k muzejní a archivní práci (3. a 4. prosince 2010) uspořádané ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Národním muzeem – Českým muzeem hudby. Konference se zúčastnilo 33 referujících a cca 60 posluchačů.  Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí a finanční podporu poskytlo na základě vzájemné smlouvy a na základě tématu konference Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana). Zpráva o konferenci bude publikována v oborovém časopise Hudební věda, případně v jiných časopisech. 

Zpráva o ediční činnosti: 

V roce 2010 probíhala redakční příprava pátého svazku řady Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2008 (ed. Jitka Bajgarová), která byla vydána s finanční podporou Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.,  Nadace Český hudební fond a Nadace Leoše Janáčka v nakladatelství AGORA k datu konání výroční konference. Dále byla aktualizována příručka Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová). 

Účastníci Valné hromady vyslechli a schválili: 

  • Zprávu o činnosti výboru za rok 2010 (L.Tyllner),
  • Zprávu o hospodaření za rok 2010 (M. Kabelková),
  • Zprávu kontrolní komise (Kateřina Hnátová).

Za Michala Matznera byl zvolen členem kontrolní komise Jiří Höhn.

 

Praha, 4. 12. 2010

za výbor ČSHV Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., předseda

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?