Zpráva o konání a průběhu

Valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o. s.

v roce 2012

Valná hromada se uskutečnila 24. 11. 2012 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v rámci Výroční konference ČSHV

 

Hlavní body programu Valné hromady:

Sdělení předsedy o činnosti výboru společnosti, který pracoval ve složení zvoleném na Valné hromadě v prosinci roku 2009

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní), PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD., Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Kontrolní komise: Mgr. Kateřina Hnátová, Mgr. Jiří Höhn, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

Schůze výboru se uskutečnily:           26. ledna 2012, 21. června 2012, 27. září 2012 (výjezdní zasedání v Olomouci), 20. listopadu 2012

Kromě schůzí výboru se konaly přípravné schůze pro přípravu časopisu Muzikologické fórum a dvě schůze redakce nového časopisu.

 

Výbor v předešlém období projednával především tyto body:

- Bylo dohodnuto, že studentská vědecká soutěž proběhne každé dva roky.

- Byla stanovena témata příští konference ČSHV: Duchovní hudba – Hudba po roce 1989 – Hudba slovanské vzájemnosti.

- Opakovaně bylo projednáváno dokončení Miscellaneí z výroční konference roku 2009.

- Projednávána byla příprava výroční konference konané v Praze ve dnech 23. – 24. 11. 2012. Sešlo se velmi mnoho přihlášek, a proto nebyla jiná možnost, než některé nepřijmout.

- Výbor projednal návrh úpravy výše členského příspěvku na

  • 300 Kč pro členy v produktivním věku,
  • 200 Kč pro studenty a členy v důchodovém věku.

- Pro Výroční konferenci 2013 byl podán grant na Ministerstvo kultury ČRs požadovanou částkou 41 000,- Kč.

- Výbor se zabýval volbou nového výboru. Předseda společnosti navrhl členům výboru, aby přijali členství i v dalším období. Konstatoval, že výbor je dělný, že jedná v konsiliálním duchu. I když ne každý je ve výboru zatěžován stejně, některé činnosti jsou náročnější, jiné méně, výbor podle mínění předsedy nevyžaduje výraznou obměnu. Navíc některé členky a členové jsou již dobře zaškoleni do některých činností a kupř. převzetí pokladny (dosud M. Kabelková), vyřizování smluv, faktur, členských příspěvků, vyúčtování grantů by mohlo způsobit skutečné potíže někomu, kdo s touto prací nemá dlouhodobější zkušenosti. Rovněž redaktorky časopisu by měly i nadále zůstat členkami výboru a slibný rozjezd časopisu by měly garantovat i v příštím období. Přesto k drobné obměně zřejmě dojde. K výrazné obměně samozřejmě k výrazné obměně dojde za tři roky, neboť stanovy delší členství ve výboru než tři po sobě jdoucí období neumožňují. Na uvedené funkce ve výboru a na správu webových stránek pak bude zapotřebí v dostatečném předstihu hledat vhodné kandidáty, kteří dotyčné práce budou schopny vykonávat.

- Byla vypracována a valné hromadě předložena kandidátka. Výbor je v současnosti koncipován relativně proporčně podlecenter akademické hudební vědy. To znamená Praha (včetně Českého muzea hudby), Brno, Olomouc. Z důvodů vyváženosti bylo navrženo posílení o jednoho člena z olomouckého univerzitního pracoviště.

- Přededa, který zprávu přednesl, rovněž uvedl, že si nemůžeme pochválit úplně všechno. Práce na databázi Kdo je kdo v současné české muzikologii postoupily jen o malý krok. Aktuálnímu dění ve společnosti ne vždy odpovídají webové stránky a jak bylo uvedeno, máme zpoždění ve vydání posledního ročníku Miscellaneí.

 

Periodikum Muzikologické fórum: 

Na návrh některých členů výboru a zejména v souvislosti se systémem hodnocení vědy jsme došli k názoru, že bude vhodné, aby ČSHV vydávala své periodikum, které poskytne širší možnosti prezentace činnosti ČSHV. Toto rozhodnutí se událo na počátku roku 2012 a současně bylo připraveno první číslo časopisu. Časopis byl nazván Muzikologické fórum. Celá řada oficiálních i neformálních porad pak probíhala v průběhu roku. Bylo vytvořeno programové prohlášení a požádali jsme o evidenci časopisu. Byla vytvořena pravidla fungování redakce, určeni redaktoři, redakční rada. Vedoucí redaktorkou byla pověřena PhDr. Věra Šustíková, redaktorkou PhDr. Markéta Kabelková, PhD. Bylo dohodnuto, že redakční práce na jednotlivých číslech budou svěřovány spolupracovníkům redakce.

Redakce prvního čísla se ujala paní Mgr. Markéta Kratochvílová, PhD., druhého čísla Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD. a spolu s ním redaktorky PhDr. Věra Šustíková a PhDr. Markéta Kabelková, PhD. Číslo následující připraví PhDr. Věra Šustíková.

Mezinárodní redakci tvoří:

Emanuele Gadaleta, Lubomír Chalúpka, Markéta Kabelková, Petr Lyko, Lubomír Spurný, Vladimír Tichý, Lubomír Tyllner, Andreas Wehrmayer, Věra Šustíková

- Byl vypracován formulář recenzních posudků.

- V souvislosti s tím byla podána žádost o grant Nadaci Český hudební fond. Požadovaná byla částka 62 000 Kč. Obdrželi jsme však příspěvek ve výši 20 000,- Kč.

- Dále byla podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR vědeckým společnostem pro rok 2013 ve výši 140 000,- Kč.

- V případě udělení dotace by mohly být honorovány redakční práce, eventuálně i příspěvky, placeno cestovné pro schůze redakční rady. Čekáme dosud na vyjádření vedení Rady vědeckých společností.

 

Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSHV:

Zprávu o činnosti výboru ČSHV přednesl Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Zprávu o hospodaření přednesla PhDr. Markéta Kabelková, PhD., která na promítaných tabulkách seznámila členskou základnu s příjmy a čerpáním jednotlivých položek rozpočtu.

Zprávu kontrolní komise přednesl Mgr. Jiří Höhn, a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky v hospodaření společnosti.

Česká společnost pro hudební vědu vyjádřila poděkování Českému muzeu hudby za poskytnutí zázemí pro činnost společnosti a rovněž poděkování Etnologickému ústavu AV ČR - Kabinetu hudební historie, na jehož půdě rovněž probíhá řada administrativních úkonů.

Výsledky volby výboru a kontrolní komise ČSHV, která se uskutečnila v rámci Valné hromady:

Výbor a kontrolní komise byly zvoleny v tomto složení:

Výbor ČSHV

Mgr. Jan Blüml, PhDr. Markéta Kabelková, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD., Mgr. Petr Lyko, PhD., Mgr. Viktor Pantůček, PhD., PhDr. Jarmila Procházková, PhD., PhDr. Věra Šustíková, Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Kontrolní komise ČSHV

Mgr. Jiří Höhn, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD., Mgr. et MgA. Miloslav Študent

Na nejbližší společné schůzi nového výboru bude zvolen předseda / předsedkyně a místopředsedové / místopředsedkyně ČSHV.

Valná hromada schválila úpravu výše členského příspěvku (300 a 200 Kč, viz výše).

Příští výroční konference ČSHV se uskuteční v Praze ve dnech 29.–30. listopadu 2013, valná hromada ČSHV dne 30. listopadu 2013.

 

Schváleno valnou hromadou České společnosti pro hudební vědu

v Praze dne 24. 11. 2012.

 

24. 11. 2012 zapsal předseda ČSHV

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?