Zpráva o konání a průběhu

Valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o. s.

v roce 2013

 

Valná hromada se uskutečnila 30. 11. 2013 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v rámci Výroční konference ČSHV 

Hlavní body programu Valné hromady

Sdělení předsedy o činnosti výboru společnosti, která pracovala ve složení zvoleném na Valné hromadě 24. 11. 2012:
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková, PhD. (pokladní), Mgr. Jan Blüml, PhD., PhDr. Petr Kalina, PhD., Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD., Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD. 

Kontrolní komise: Mgr. Jiří Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

Schůze výboru se uskutečnily: 31. ledna 2013, 21. června 2013 (výjezdní zasedání ve Strážnici), 26. září 2013, 27. listopadu 2013

Kromě schůzí výboru se uskutečnily přípravné schůze redakční rady časopisu Muzikologické fórum a další porady v užších pracovních skupinách. To se týkalo především Studentské vědecké soutěže, přípravy grantových projektů, revize členské základny.

Na první schůzi nového výboru byl zvolen předseda společnosti, kterým i pro další tříleté období zůstává Lubomír Tyllner. Rovněž místopředsedy se stali dřívější místopředsedové Petr Lyko a Věra Šustíková.

 

Účastníci Valné hromady ČSHV byli informováni o náplni jednání výboru společnosti. Projednávány především body:

- Hodnocení výroční konference 2012. Výbor se zabýval nejen hodnotou přednesených referátů, ale také neúměrným prodlužováním programu konference a způsoby, jak tomu v budoucnu předcházet.

- Dokončení posledního svazku Miscellaneí (red. Michaela Freemanová) z výročních konferencí. Svazek byl vytištěn a dán k dispozici členům společnosti i širší veřejnosti na výroční konferenci 2013.

- Bylo rozhodnuto, že v roce 2013 opět proběhne Studentská vědecká soutěž. Přípravou soutěže byli pověřeni Viktor Pantůček a Petr Kalina z brněnského Ústavu hudební vědy. Ti obeslali příslušná vysokoškolská pracoviště s podmínkami průběhu soutěže. Předseda společnosti požádal renomované osobnosti oboru o přijetí funkce člena hodnotící komise. Členství přijali: prof. Chalúpka, prof. Steinmetz, prof. Gabrielová, PhDr. Tesař, PhDr. Bajgarová. Do soutěže bylo přihlášeno 17 prací, které byly vyhodnoceny a stanoveni finalisté soutěže. Ti se zúčastnili finálového kola v rámci Výroční konference 2013 v Praze.

- Projednávána byla příprava Výroční konference 2013. Sestavením programu a komunikací s účastníky konference byl pověřen Matěj Kratochvíl. O referáty projevilo zájem mimořádné množství muzikologů, řada z nich ze Slovenska. Výbor stál před rozhodnutím: odmítnout přibližně polovinu přihlášek, nebo zvolit jednání ve dvou sekcích. Nakonec byla zvolena druhá, organizačně a rovněž finančně náročnější varianta. Výbor chtěl dát najevo, že si váží zájmu o výroční konferenci a vůbec zájmu o Českou společnost pro hudební vědu, která jako střechová profesní společnost se širším spektrem témat dává příležitost muzikologům různých tematických zaměření.

- Současně bylo předběžně projednáváno tematické zaměření výroční konference 2014. Výbor se domnívá, že by se výroční konference měla vztahovat k Roku české hudby.

Předpokládané datum konference 7. – 8. 11. 2014.

- Opakovaně byly projednávány otázky spojené s vydáním druhého ročníku časopisu Muzikologické fórum, jehož se ujala šéfredaktorka Věra Šustíková za asistence Markéty Kabelkové. Mnozí z autorů článků se bohužel neřídili doporučenými redakčními pokyny a ztížili tak přípravu dvojčísla pro tisk.

- Předseda společnosti Lubomír Tyllner spolu s Věrou Šustíkovou a Markétou Kabelkovou vypracoval a podal několik projektů s cílem získání prostředků na přípravu a vydání časopisu a na přípravu a uspořádání výroční konference v roce 2013 a dále rovněž v roce 2014. 

Byly podány žádosti:                        

  • Radě vědeckých společností AV ČR na financování Muzikologického fóra
  • Ministerstvu kultury ČR na přípravu výroční konference
  • Ministerstvu kultury ČR na financování Muzikologického fóra
  • Nadaci Český hudební fond na přípravu výroční konference
  • Nadaci Český hudební fond na ceny pro vítěze studentské vědecké soutěže

- Pro rok 2013 jsme s žádostí o dotaci uspěli u většiny institucí. Dotace však nejsou do té míry bohaté, abychom získanými finančními prostředky pokryli všechny skutečné náklady na vydání časopisu a další naši činnost. Některé činnosti v souvislosti s časopisem Muzikologické fórum byly vykonávány bezplatně nebo za symbolickou odměnu.

- Zejména z výše uvedených důvodů výbor společnosti apeluje na své členy, aby dodržovali pravidla členství a pravidelnými příspěvky umožnili činnost společnosti v dosavadním nebo ještě širším rozsahu.

- Nemalý objem prací souvisel s účetními zprávami a vyúčtováními projektů týkajících se činnosti ČSHV. Za to patří uznání pokladní Markétě Kabelkové.

Na Valné hromadě České společnosti pro hudební vědu byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých orgánů společnosti:

Zprávu o činnosti výboru ČSHV přednesl Lubomír Tyllner. 

Zprávu o přípravě a vydání Muzikologického fóra přednesla Věra Šustíková. 

Zprávu o hospodaření přednesla Markéta Kabelková, která na promítaných tabulkách seznámila členskou základnu s příjmy a čerpáním jednotlivých položek rozpočtu.

Zprávu kontrolní komise přednesl Mgr. Jiří Höhn, a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky v hospodaření společnosti.

Diskuse, která proběhla v rámci valné hromady, řešila hlavně pořadí zveřejňování studií do časopisu. Dále se zabývala tématy příští výroční konference a jejího termínu. Konference má být věnována Roku české hudby, pravděpodobně hudebním institucím v České republice a na Slovensku, případně významným osobnostem české hudební vědy nebo interpretačního umění (Mirko Očadlík, Rafael Kubelík) s těmito institucemi spjatými.

Valná hromada se uskutečnila v době konání mezinárodní výroční konference ČSHV ( 29. – 30. 11. 2013).

Témata konference: Duchovní hudba - Hudba slovanské vzájemnosti - Hudba po roce 1989

Konference se zúčastnilo 42 referujících a na 120 účastníků a diskutujících.

Současně se uskutečnilo finálové kolo Studentské vědecké soutěže. Pět finalistů předneslo téze svých písemných prací a tři vítězové soutěže získali finanční odměnu.

Česká společnost pro hudební vědu vyjádřila poděkování Českému muzeu hudby za poskytnutí zázemí pro činnost společnosti a rovněž poděkování Etnologickému ústavu AV ČR, v.v.i. – Kabinetu hudební historie, na jehož půdě rovněž probíhá řada administrativních úkonů.

Současně bylo poděkováno Ministerstvu kultury a Nadaci Český hudební fond, za jejich podporu konference i studentské soutěže.
 

Valná hromada schválila zprávu o činnosti přednesenou předsedou, stejně jako další zprávy přednesené na Valné hromadě Praze dne 30. 11. 2013.
 

Zprávu o konání Valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o. s. zapsal předseda společnosti Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?