Výroční zpráva 2010

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu, o.s.

za rok 2010

 

A. Řízení společnosti

Činnost společnosti byla řízena novým výborem zvoleným na valné hromadě v prosinci roku 2009. Výbor pracoval ve složení:

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní), Mgr. Petr Kalina, Mgr. et MgA Miloslav Študent, Mgr. Matěj Kratochvíl, Mgr. Viktor Pantůček,

 

PhDr. Jarmila Procházková, PhD,

Kontrolní komise: Mgr. Kateřina Hnátová, Mgr. Michal Matzner, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

 

Schůze výboru: dne 28. ledna, 24. června, 7. října, 29. listopadu 2010. Na první schůzi byla přizvána PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. na dvě poslední PhDr. Eva Paulová.

 

 

B.

Granty a dotace

Získané prostředky

ČSHV obdržela grant Ministerstva kultury ČR pro uspořádání výroční konference roku 2010 ve výši 30 000,- Kč.

 

ČSHV obdržela dotaci od Rady společností České republiky ve výši 17 000,- Kč na projekt Kdo je kdo v české muzikologii.

ČSHV obdržela od Nadace Český hudební fond příspěvek 10 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference ČSHV 2008.

ČSHV obdržela příspěvek od Nadace Leoše Janáčka příspěvek 10 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference roku 2008.

Podané žádosti

Lubomír Tyllner zpracoval žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro Českou společnost pro hudební vědu na uspořádání výroční konference na téma: Hudební dílo, jeho interpretace a interpreti. Požadovaná částka 42 000,- Kč.

 

Lubomír Tyllner spolu s Jitkou Bajgarovou zpracovali žádost o nadační příspěvek Nadaci Leoše Janáčka na vydání publikace Fenomén Mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan. Miscellanea z výroční konference ČSHV 2008. Požadováno bylo 14 000 Kč.

 

Lubomír Tyllner spolu s Jitkou Bajgarovou zpracovali žádost o nadační příspěvek Český hudební fond na vydání téže publikace, tedy Fenomén Mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan. Miscellanea z výroční konference  ČSHV 2008.

 

 

Výroční konference ČSHV 2010

Výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí na téma Systematická hudební věda – Hudební sbírky a hudební sběratelství ve vztahu k muzejní a archivní práci byla uspořádána ve dnech 3. a 4. prosince 2010 ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Národním muzeem – Českým muzeem hudby. Konference se zúčastnilo 33 referujících a cca 60 posluchačů.  Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí a finanční podporu poskytlo na základě vzájemné smlouvy a na základě tématu konference Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana). Zpráva o konferenci bude publikována v oborovém časopise Hudební věda případně v jiných časopisech.

 

Ediční činnost

V roce 2010 probíhala redakční příprava pátého svazku publikace Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2008 (ed. Jitka Bajgarová), která byla vydána s finanční podporou Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.,  Nadace Český hudební fond a Nadace Leoše Janáčka v nakladatelství AGORA k datu konání výroční konference. Dále se pokračovaly práce na aktualizaci příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová).

 

 

Valná hromada členů ČSHV v roce 2010 – konala se jako obvykle v rámci druhého dne výroční konference ČSHV 4. prosince 2010 rovněž v budově Českého muzea hudby v Praze.

Hlavní body programu valné hromady:

 

  • ·         přednesení a schválení zprávy o činnosti za rok 2010 (Lubomír Tyllner),
  • ·         přednesení zprávy o hospodaření (Markéta Kabelková),
  • ·         zpráva kontrolní komise (Kateřina Hnátová).
  • ·         zvolení člena kontrolní komise (zvolen byl mgr. Jiří Höhn).

  

Výbor na svých schůzích projednal:

Stav přípravy vydání Miscellaneí z roku 2008.

Zlepšení webových stránek společnosti.

Stav podávání grantových žádostí, reference o získaných finančních podporách, grantech.

Výbor se znovu zabýval možností vyhlásit studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební vědy. Bylo rozhodnuto soutěž obnovit. Revizí pravidel a vyhlášením soutěže byl pověřen dr. Petr Lyko.

Česká hudební společnost se připojila k dopisu, ve kterém apeluje na starostu městské části Praha 6, aby se i on zasadil o řádné prošetření smrti Michala Matznera, a aby se v jeho obvodu (kde mimochodem sídlí i Kabinet historie Etnologického ústavu AV ČR) zajímal o situaci v zařízeních, která se stala osudná právě pro člena naší společnosti.

Pokračováno bylo v práci na databázi Kdo je kdo v české muzikologii. Rozšiřována je její elektronická podoba. O tento úkol se stará Miloslav Študent a Kateřina Hnátová.

Pokračovala spolupráci s radou vědeckých společností, která podpořila právě zmíněný projekt.

Hlavní náplní dvou posledních schůzí výboru byla příprava výroční konference a valné hromady společnosti. Jednotliví členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

S potěšením jsme přijali nabídku Českého muzea hudby, přednesenou Evou Paulovou, podílet se nejen organizačně, ale také finančně na nákladech na konferenci a na vydání Miscellaneí. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva, mezi společností a Českým muzeem hudby, na jejímž základě bude České společnosti pro hudební vědu poskytnuto 32 000,- Kč. Rovněž bylo uvažováno o takové podobě Miscellaneí, aby jejich podoba vyhovovala registru informací o vědě, tzv. RIVu.

 

Praha, dne 4. 12. 2010.

 

za výbor ČSHV Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., předseda 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV