Výroční zpráva 2009

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu, o. s.

za rok 2009

 

A. Řízení společnosti

Činnost společnosti byla v roce 2009 řízena výborem ve složení PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. (předsedkyně), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), PhDr. Petr Macek, PhD. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní),  Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D., PhDr. Pavel Sýkora, PhD., Mgr. et MgA Miloslav Študent, PhDr. Jana Vozková, CSc. (členové výboru); Mgr. Jan Kachlík, PhD., Mgr. Tereza Kibicová, Mgr. Michal Matzner (kontrolní komise).

Výbor ČSHV se během roku sešel na čtyřech zásadních poradách (6.3., 5.5., 12.10. Brně a 16.10. v Praze), o nichž byly vyhotoveny zápisy (k nahlédnutí v kanceláři ČSHV). Mezi tím se uskutečnila řada dílčích schůzek k aktuálním problémům a probíhala čilá e-mailová korespondence.

 

 

B. Granty

ČSHV obdržela na rok 2009 grant Ministerstva kultury ČR na uspořádání výroční konference 2009 ve výši 20 tis. Kč.

Žádosti o granty na rok 2010 – J. Bajgarová vypracovala  žádost o grant na Ministerstvo kultury ČR ve výši 42 tis. Kč (podána 27.11.2009) na uspořádání výroční konference, která se uskuteční 3.-4. prosince 2010 a bude věnována vědecké diskusi na téma Systematická muzikologie v ČR – otázky a perspektivy;

– J. Vozková a M. Študent zpracovali žádost o grant ve výši 17 tis. Kč na Radu vědeckých společností ČR (podána 15.10.2009) na vytvoření elektronické podoby lexikonu Kdo je kdo v současné české muzikologii, který bude umístěn na webu ČSHV. 

 

C. Odborná činnost společnosti

Výroční konference ČSHV 2009

Výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí na téma Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století byla uspořádána ve dnech 4.-5.12.2009 ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Národním muzeem – Českým muzeem hudby a Ústavem hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo na 20 referentů a cca 50 posluchačů převážně z ČR, ale také ze Slovenska, Německa a Bosny a Hercegoviny. Součástí konference byl koncert z děl jubilujících skladatelů v podání klavíristky Petry Matějové. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí poskytlo opět Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana). Zpráva o konferenci bude publikována v oborovém časopise Hudební věda.

Ediční činnost

V roce 2009 probíhala redakční příprava čtvrtého svazku publikace Miscellanea z výročních konferencí ČSHV, tentokrát samostatně za rok 2008 (ed. J. Bajgarová), která bude vydána s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., a Nadace Český hudební fond v nakladatelství AGORA v roce 2010. Dále se pracovalo na aktualizaci hesel pro nové vydání příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová, technická redakce M. Študent), e-mailem i klasickou poštou byly rozeslány výzvy několika desítkám muzikologů s žádostí o vypracování osobních hesel. S publikováním příručky na webu ČSHV se počítá rovněž v roce 2010.

 

D. Další záležitosti

Nový web ČSHV, vytvořený v roce 2008 na základě grantu Rady vědeckých společností, byl v průběhu roku rozšiřován a doplňován o nové informace a rubriky. Na jeho aktualizaci se podíleli zejména členové výboru Společnosti Miloslav Študent a Jana Vozková. Naplňování webu bude nadále pokračovat, rozšiřovat se bude i jeho anglická verze.

 

Vztah s Finančním úřadem pro Prahu 6 – v lednu 2009 byla provedena registrace ČSHV podle nového sídla Společnosti v Praze 6, dále bylo provedeno daňové hlášení za rok 2008.

 

Archiv ČSHV – Jana Vozková nově uspořádala archiv Společnosti od počátků v roce 1990 do současnosti.

 

Spolupráce v rámci Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR – 12.11. zastupovaly předsedkyně Jitka Bajgarová a místopředsedkyně Věra Šustíková ČSHV na plenárním zasedání RVS v budově prezídia AV ČR (Národní 3), kde po diskusi byla mezi vědecké společnosti přijata Unie Comenius. Prezident AV ČR ocenil podporu Akademie ze strany RVS v krizových událostech týkajících se financování vědy a výzkumu v ČR.

 

ČSHV podala dva návrhy na udělení Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti hudby pro rok 2009, a to skladatelům a muzikologům prof. PhDr. Milanu Slavickému, CSc. († 18.8.2009), který cenu obdržel in memoriam, a prof. PhDr. Miloši Štědroňovi, CSc.

 

Valná hromada členů ČSHV v roce 2009 – připravili jsme valnou hromadu ČSHV, která se konala jako obvykle v rámci výroční konference, tj. 5. prosince 2009, rovněž v budově Českého muzea hudby. Jejími hlavními body byly přednesení a schválení Zprávy o činnosti za rok 2009 (J. Bajgarová), Zprávy o hospodaření (M. Kabelková), Zprávy kontrolní komise (J. Kachlík) a Plánu činnosti ČSHV na rok 2010 (M. Študent), dále schválení čestného členství prof. dr. Johna Tyrrella (UK), informace z jednání evropských muzikologických společností v Amsterodamu, diskuse o případném vstupu ČSHV do Mezinárodní muzikologické společnosti, potvrzení nových členů ad.

 

Na této valné hromadě ukončily činnost výbor a kontrolní komise Společnosti v dosavadním složení a byly zvoleny nové orgány pro léta 2010-2012. Předání kanceláře proběhne do konce roku 2009, vyúčtování (vzhledem k pokračování funkce pokladní M. Kabelkové) do 31. 1. 2010.

 

Praha, 5. 12. 2009

 

za odstupující výbor ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc., předsedkyně

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV