Výroční zpráva 2008

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu, o.s.

za rok 2008

 

A. Řízení společnosti

Činnost společnosti byla v roce 2008 řízena výborem ve složení PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. (předsedkyně), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), PhDr. Petr Macek, PhD. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní),  Mgr. Vladimír Maňas, Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Pavel Sýkora, PhD., Mgr. et MgA Miloslav Študent, PhDr. Jana Vozková, CSc. (členové výboru); Mgr. Jan Kachlík, PhD., Mgr. Tereza Kibicová, Mgr. Michal Matzner (kontrolní komise).

 

Výbor ČSHV se během roku sešel na třech zásadních poradách (25.1., 6.5., 16.10.), o nichž byly vyhotoveny zápisy (k nahlédnutí v kanceláři ČSHV). Mezi tím se uskutečnila řada dílčích schůzek k aktuálním problémům a probíhala čilá e-mailová korespondence.

B. Granty

ČSHV obdržela na rok 2008 tři granty: od Ministerstva kultury ČR na uspořádání výroční konference 2008 (15 tis. Kč), od Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR na zpracování nové webové prezentace Společnosti (25 tis. Kč) a od Nadace Český hudební fond na vydání Miscellaneí z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (10 tis. Kč). Dále vděčí za mimořádnou podporu Etnologickému ústavu AV ČR, v.v.i. – Kabinetu hudební historie, který částkou 30 tis. Kč podpořil vydání Miscellaneí a stal se jejich spoluvydavatelem.

C. Odborná činnost společnosti

Výroční konference ČSHV 2008

Výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí na téma Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan byla uspořádána ve dnech 5.-6.12.2008 ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Národním muzeem – Českým muzeem hudby a Ústavem hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo 30 referentů a cca 50 posluchačů převážně z ČR, ale také ze Slovenska, Německa a Slovinska. Součástí konference byl koncert z díla Miloslava Ištvana, který konferenci darovalo brněnské Sdružení Q. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí poskytlo opět Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana). Zpráva o konferenci bude publikována v oborovém časopise Hudební věda ad.

Ediční činnost

V roce 2008 probíhala redakční příprava třetího svazku publikace Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Jan Baťa), která byla vydána s finanční podporou Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., a Nadace Český hudební fond v nakladatelství AGORA k datu konání výroční konference. Dále se pracovalo na doplňování hesláře k novému aktualizovanému vydání příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová), s jejímž vydáním se počítá v roce 2010.

Studentská vědecká soutěž nebyla na rok roce 2008 plánována a tudíž ani realizována.

 

D. Další záležitosti

Webová prezentace – grant Rady vědeckých společností umožnil pořízení nových webových stránek ČSHV ve vlastní doméně www.cshv.cz. Webovou prezentaci vytvořil Mgr. Martin Kuchař z firmy FIRMADAT, koncepci připravil člen výboru Miloslav Študent, podílela se na ní i členka výboru Jana Vozková. FIRMADAT nám rovněž poskytuje webhosting. Výbor ČSHV si od nových stránek slibuje daleko větší a kvalitnější informovanost členstva i veřejnosti o akcích Společnosti i o dění v oblasti české (event. i evropské) muzikologie vůbec.

Potvrzení nových stanov ČSHV, schválených minulou valnou hromadou. Nové stanovy byly potvrzeny Ministerstvem vnitra ČR 8.1.2008. 

Narovnání vztahu s Finančním úřadem pro Prahu 1 – na základě doporučení FÚ podal výbor dodatečná daňová přiznání za léta 2002-2007, která spočívala v prohlášení, že ČSHVměla pouze příjmy z členských příspěvků, státních grantů a úroků z běžného účtu, které nejsou předmětem daně z příjmů (o vyřízení se zasloužila místopředsedkyně ČSHV Věra Šustíková). V současné době se řeší evidence ČSHV na FÚ pro Prahu 6 (podle nového sídla Společnosti). 

Aktivity v rámci Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR – 13.11. předsedkyně Jitka Bajgarová a členka výboru Jana Vozková zastupovaly ČSHV na plenárním zasedání RVS v budově prezídia AV ČR (Národní 3), kde po zevrubném představení byly mezi 71 vědeckých společností přijaty 3 další – Česká společnost pro ekologii, Česká asociace orální historie, o.s. a Společnost Eudarda Beneše. AV ČR poskytla v roce 2008 ze svého rozpočtu cca 5,2 mil. Kč na projekty RVS. 

Aktivity v rámci České hudební rady – ČSHV delegovala svého člena Mgr. Andreas Kroepera do vedení ČHR, jejímž je kolektivním členem. A. Kroeper byl na valné hromadě ČHR 21.5.2008 zvolen členem kontrolní komise; v předsednictvu nadále působí členové ČSHV PhDr. Olga Mojžíšová, PhDr. Petr Macek, PhD. a nově opět prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. 

ČSHV dále podala návrh na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2008, a to skladateli, pedagogovi a hudebnímu teoretikovi Aloisu Piňosovi († 19.9.2008). 

Žádost o grant na Ministerstvo kultury ČR na rok 2009 – J. Bajgarová vypracovala  žádost o grant na Ministerstvo kultury ČR (podána 28.11.2008) na uspořádání výroční konference 2009, která se uskuteční 4.-5. prosince 2009 a jejímž hlavním tématem bude Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 19. století (organizací byla pověřena členka ČSHV PhDr. Michaela Freemanová); 

Valná hromada členů ČSHV v roce 2008 – připravili jsme valnou hromadu ČSHV, která se konala jako obvykle v rámci výroční konference, tj. 6. prosince 2008, rovněž v budově Českého muzea hudby. Jejími hlavními body byly přednesení a schválení Zprávy o činnosti za rok 2008 (J. Bajgarová), Zprávy o hospodaření (M. Kabelková), Zprávy kontrolní komise (J. Kachlík) a Plánu činnosti ČSHV na rok 2009 (V. Šustíková), dále schválení změny ve výši členských příspěvků, informace o jednání evropských muzikologických společností v Saarbrückenu, potvrzení nových členů ad. Hostem valné hromady a výroční konference byl předseda Slovinské muzikologické společnosti dr. Gregor Pompe. 

Praha, 6. 12. 2008

 

za výbor ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc., předsedkyně 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV