Výroční zpráva 2007

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu

za rok 2007

 

Odborná činnost společnosti

1) studentská vědecká soutěž – uskutečnila se 15. května 2007 v rámci mezinárodního setkání doktorandů oboru muzikologie v Telči, které zde ve dnech 14.-17.5.2007 zorganizoval Ústav hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně. Z přihlášených 10 prací postoupily 4 do konferenčního kola, v němž 1. místo obsadila a cenu ČSHV získala Veronika Mráčková z FF UK, na 2. místě se umístila Jana Franková z FF MU v Brně a o 3. místo se podělili Markéta Koptová z FF UP v Olomouci a Petr Svačina rovněž z FF MU. O zorganizování soutěže se zasloužili kolegové Petr Macek, Viktor Pantůček a Vladimír Maňas;

 

2) výroční konference ČSHV na téma Nové výsledky výzkumu českých muzikologů, která byla uspořádána ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, Národním muzeem – Českým muzeem hudby a Ústavem hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo přes 20 referentů a cca 50 posluchačů převážně z ČR, ale také z Německa a Slovenska. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí poskytlo opět České muzeum hudby (Karmelitská 2). 

Ediční činnost

Probíhají ediční přípravy dalšího svazku Miscellaneí z výročních konferencí ČSHV, tentokrát za léta 2006-2008 (redaktor Jan Baťa) a nového aktualizovaného vydání příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová). Obě publikace se připravují k vydání v roce 2009. 

Vnitřní život ČSHV

Činnost společnosti byla řízena výborem ve složení PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. (předsedkyně), PhDr. Petr Macek, PhD. (místopředseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní),  Mgr. Vladimír Maňas, Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Pavel Sýkora, PhD., Mgr. et MgA Miloslav Študent, PhDr. Jana Vozková, CSc. (členové výboru); Mgr. Jan Kachlík, PhD., Mgr. Tereza Kibicová, Mgr. Michal Matzner (kontrolní komise). 

Výbor ČSHV se během roku sešel na čtyřech zásadních poradách (27.1., 10.5., 26.9., 12.10.), o nichž byly vyhotoveny zápisy (k nahlédnutí v kanceláři ČSHV). Mezi tím se uskutečnila řada dílčích schůzek k aktuálním problémům a probíhala čilá e-mailová korespondence.

Výbor řešil tyto úkoly:

1) v první fázi jsme zhodnotili neuspokojivý stav webových stránek Společnosti a vypracovali jsme návrhy na jejich úpravu, opravu a aktualizaci (provedl jejich tvůrce Pavel Dostál, fa Xone), dále jsme zajistili vlastní doménu (www.cshv.cz) a nakonec jsme zpracovali naše představy o vzhledu a fungování nové webové prezentace. Tato aktivita vyústila ve vypracování žádosti o grant Rady vědeckých společností na rok 2008 na vytvoření nových webových stránek Společnosti, kterou jsme podali 19.10. – na úkolu se podíleli zejména kolegové Jana Vozková a Miloslav Študent;

2) byly zrevidovány starší i novější seznamy členů ČSHV a vytvořen přehled o aktuálním členství ve Společnosti a o placení členských příspěvků – seznam vypracovaly kolegyně Věra Šustíková a Markéta Kabelková;

3) byla zahájena revize hospodaření za uplynulá léta (od 2001 – osamostatnění ČSHV z rámce AHUV), kdy je třeba vyjasnit zejména vztah s Finančním úřadem. Na poradu jsme přizvali účetní firmu EKMA Plus, s.r.o.;

4) na přelomu června a července jsme informovali členy a příznivce Společnosti o probíhajících a připravovaných akcích ČSHV, zejména pak byly na několik desítek adres rozeslány pozvánky na výroční konferenci (pozvánka byla vyvěšena na webových stránkách ČSHV, informace též na www.musicologica.cz);

5) spolupráce s Radou vědeckých společností – byli jsme informováni o přijetí nového statutu RVS i o povinnostech vyplývajících pro vědecké organizace z archivního zákona 499/2004 Sb.; prostřednictvím RVS jsme se zúčastnili semináře Archivu Akademie věd ČR o vedení spisové služby (7.11.) a některé velmi užitečné zásady se budeme snažit uplatnit i ve vedení agendy Společnosti; 29.11. předsedkyně Jitka Bajgarová a členka výboru Jana Vozková zastupovaly ČSHV na plenárním zasedání RVS v budově prezídia AV ČR (Národní 3);

6) vypracovali jsme žádost o grant na Ministerstvo kultury ČR (podán 29.11.) na uspořádání příští výroční konference 2008, která se uskuteční 5.-6. prosince 2008 a jejím hlavním tématem bude Fenomén mecenášství v hudební kultuře, druhým tématem pak „Život a tvorba jubilujících skladatelů Miloslava Kabeláče (1908-1979) a Miloslava Ištvana v dobovém hudebně a kulturně historickém kontextu;

7) připravili jsme valnou hromadu ČSHV, která se koná jako obvykle v rámci výroční konference, tj. 1. prosince 2007, rovněž v budově Českého muzea hudby. Jejími hlavními body jsou přednesení a schválení Zprávy o činnosti za rok 2007 (J. Bajgarová), Zprávy o hospodaření (M. Kabelková), Zprávy kontrolní komise (J. Kachlík) a Plánu činnosti ČSHV na rok 2008 (J. Bajgarová), dále schválení úpravy stanov (dodatek názvu „občanské sdružení“, změna oficiálního sídla – přeneseno z Ústavu hudební vědy FF UK do Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, vypuštění věty v článku IV Hospodaření bod 3  a přijetí 4 čestných členů (prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc, prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. a doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.). 

V Praze 30.11.2007

 

za výbor ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc., předsedkyně

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV