Zápis z valné hromady

České společnosti pro hudební vědu

 

konané 1. prosince 2007

v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha – Malá Strana

  

Přítomno: 43 řádných členů ČSHV + 1 čestný člen (viz prezenční listina)

Valná hromada byla usnášeníschopná.

Valná hromada se uskutečnila v rámci výroční konference ČSHV, pořádané za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 30. listopadu - 1. prosince 2007 pod názvem „Nové výsledky výzkumu českých muzikologů“. Na organizaci konference se podílelo Národní muzeum/České muzeum hudby, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR a Ústav hudební vědy FF MU v Brně.

Valnou hromadu řídila předsedkyně ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. V úvodu vzpomněla 5. výročí úmrtí prof. dr. Jiřího Fukače, CSc., prvního předsedy ČSHV po roce 1989. Poté přečetla návrh programu valné hromady, který byl jednomyslně schválen.

 

Program:

1.      zpráva o činnosti ČSHV za rok 2007 – připravila a přednesla Jitka Bajgarová. Jako nejdůležitější akce vytkla uspořádání studentské vědecké soutěže v oboru hudební věda (15.5. v Telči) a výroční konference ČSHV na téma „Nové výsledky výzkumu českých muzikologů“ (30.11.-1.12.), pozitivní byla i spolupráce s Radou vědeckých společností při Akademii věd ČR. Byly vypracovány 2 žádosti o grant na rok 2008 – na uspořádání příští výroční konference ČSHV (MK ČR) a na novou webovou prezentaci ČSHV (RVS); celou zprávu o činnosti viz na www.cshv.cz.

2.      zpráva o hospodaření ČSHV za rok 2007 – připravila a přednesla pokladní PhDr. Markéta Kabelková.

3.      zpráva kontrolní komise – připravil a přednesl její předseda PhDr. Jan Kachlík, PhD. Konstatoval, že v hospodaření nebyly shledány žádné závady a na činnost ČSHV nebyla podána žádná stížnost.

               Všechny zprávy byly jednohlasně schváleny.

4.   změny ve stanovách ČSHV – přednesla Jitka Bajgarová. Navržen byl doplněk názvu                  ČSHV „občanské sdružení“ (zkráceně o.s.) podle požadavku příslušného zákona, dále změna oficiálního sídla ČSHV na Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR namísto dřívějšího Ústavu hudební vědy FF UK; dále vypuštění jedné věty z čl. IV Hospodaření (o dělení členského příspěvku při vstupu během kalendářního roku).

               Navržené změny byly jednohlasně schváleny.

         5.   plán činnosti ČSHV na rok 2008 – za výbor zformulovala a přednesla Jitka Bajgarová. Vedle pravidelných akcí, jako je výroční konference (tentokrát na téma „Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč a Ištvan“) a valná hromada (studentská soutěž se na rok 2008 neplánuje), ukládá plán výboru ČSHV zajistit informovanost veřejnosti o dění v ČSHV a potažmo v oboru české hudební vědy prostřednictvím dobře fungujících a včasně aktualizovaných internetových stránek, dále prezentovat ČSHV v rámci Rady vědeckých společností a na stránkách Akademického bulletinu AV ČR, zintenzivnit spolupráci s muzikologickými společnostmi v zahraničí a vypracovat žádosti o granty na vydání dvou publikací (Miscellanea z výročních konferencí 2006-2008 a Kdo je kdo v současné české muzikologii), plánované na rok 2009.

          6.  schválení nových čestných členů – návrh výboru ČSHV přednesl místopředseda PhDr. Petr Macek, PhD. Navrženi byli: prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. a prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. U všech navržených byly zdůrazněny celoživotní zásluhy v oboru a vytvoření školy. První tři byli schváleni jednomyslně, poslední byl po diskusi schválen většinou hlasů (15 přítomných hlasů pro, 2 proti, 5 se zdrželo). Přítomným dvěma novým čestným členům byly předány diplomy, dvěma nepřítomným budou předány v nejbližší době.

7.      Různé a diskuse – nový člen ČSHV Dr. Andreas Wehrmeyer, nový ředitel Sudetoněmeckého hudebního institutu v Regensburgu, seznámil plénum s připravovanými projekty svého ústavu a požádal o spolupráci zvl. na plánovaném dlouhodobém projektu „Musikgeschichte in den böhmischen Ländern“. Dále se diskutovalo o námětu na výroční konferenci 2009 (mj. výročí Martinů, J. Haydn, J.B. Foerster), prof. Gabrielová upozornila na možnost spolupráce se Společností J.B. Foerstera při pořádání konference.

 

 Zapsaly: PhDr. Věra Šustíková a PhDr. Jitka Bajgarová, CSc.

 Zápis ověřili: Mgr. Jan Kachlík, PhD. a Mgr. Tereza Kibicová

 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?