Zápis

 

z valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o.s.

konané 6. prosince 2008

 

v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha – Malá Strana

 

Přítomno: 45 řádných členů ČSHV + čestný člen prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.

Valná hromada se uskutečnila v rámci výroční konference ČSHV, pořádané za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 5.-6. prosince 2008 pod názvem „Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan“. Na organizaci konference se podílel Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Národní muzeum – České muzeum hudby a Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo na 80 českých i zahraničních muzikologů.

Valnou hromadu řídila předsedkyně ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. Valná hromada byla usnášeníschopná.

 

Program:

1.      zpráva o činnosti ČSHV za rok 2008 – připravila a přednesla předsedkyně J. Bajgarová. Jako nejdůležitější akce byly zmíněny následující: na základě udělení tří grantů (MK ČR, Rada vědeckých společností, Nadace Český hudební fond) a vydavatelské spoluúčasti Etnologického ústavu AV ČR bylo možné vydat sborník Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Jan Baťa), realizovat výroční konferenci ČSHV s mezinárodní účastí 5.-6.12.2008 na téma „Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan“ (viz výše) a pořídit novou webovou prezentaci ČSHV; dále byla zaregistrována změna stanov ČSHV na MV ČR a vypracována žádost o grant MK ČR na uspořádání výroční konference v roce 2009 na téma „Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 19. století“.

2.      zpráva o hospodaření ČSHV za rok 2008 – připravila a přednesla pokladní PhDr. Markéta Kabelková.

3.      zpráva kontrolní komise – připravil a přednesl její předseda Mgr. Jan Kachlík, PhD. Konstatoval, že v hospodaření nebyly shledány žádné závady a na činnost ČSHV nebyla podána žádná stížnost.

4.      plán činnosti ČSHV na rok 2009 – zformulovala J. Bajgarová, přednesla místopředsedkyně PhDr. Věra Šustíková. Vedle hlavní akce, kterou je výroční konference a v jejím rámci valná hromada členů, ukládá plán výboru ČSHV zajistit informovanost veřejnosti o dění v ČSHV a v oboru české hudební vědy prostřednictvím nových internetových stránek www.cshv.cz, prezentovat ČSHV v rámci Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR a České hudební rady, pokračovat v rozvíjení spolupráce s muzikologickými společnostmi v zahraničí a připravit k vydání Miscellanea z výroční konference ČSHV 2008 (ed. J. Bajgarová) a aktualizaci publikace Kdo je kdo v současné české muzikologii (ed. Kateřina Hnátová). 

Všechny zprávy i plán činnosti na rok 2009 byly schváleny (úplné znění zprávy o činnosti za rok 2008 a plánu činnosti na rok 2009 je vyvěšeno na www.cshv.cz, zpráva o hospodaření a kontrolní zpráva je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČSHV).   

5.      diskuse a různé – J. Bajgarová informovala plénum o setkání zástupců evropských muzikologických společností 6.-8.11.v Saarbrückenu a plánu na vytvoření otevřené platformy této „unie“ muzikologických společností v Evropě (další zasedání se uskuteční v červenci 2009 v Amsterodamu); plénum bylo dále seznámeno s přistoupením několika nových členů do ČSHV a živě se diskutovala otázka financování aktivit Společnosti – v této souvislosti bylo valnou hromadou odhlasováno zvýšení členských příspěvků ze 300/150 Kč na 400/200 Kč za rok. Jako host vystoupil předseda Slovinské muzikologické společnosti Dr. Gregor Pompe z Lublaně a informoval o projektech, situaci i problémech partnerské slovinské organizace.

Členové Společnosti byli vyzváni k podávání návrhů na obsazení nového výboru ČSHV, který bude volen na valné hromadě v prosinci 2009.

Zapsala: Jitka Bajgarová

Zápis ověřili: Jana Vozková Jan Kachlík 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?