Zápis

 

z valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o.s.

konané 5. prosince 2009

 

v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha – Malá Strana

  

Přítomno: 32 řádných členů ČSHV + čestný člen prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.

Valná hromada se uskutečnila v rámci výroční konference ČSHV, pořádané za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 4.-5. prosince 2009 pod názvem „Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století“. Na organizaci konference se podílel Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Národní muzeum – České muzeum hudby a Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo na 70 českých i zahraničních muzikologů (ze Slovenska, Německa, Bosny a Hercegoviny).

Valnou hromadu řídila předsedkyně ČSHV PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. Valná hromada byla usnášeníschopná (viz prezenční listina).

 

Program:

V úvodu vystoupila jako host tajemnice Muzikologické společnosti Bosny a Hercegoviny Mgr. Fatima Hadžič ze Sarajeva a informovala o projektech, situaci i problémech partnerské organizace. Zároveň pozvala účastníky na konferenci „Music and Society“ v říjnu 2010 v Sarajevu. 

1.      zpráva o činnosti ČSHV za rok 2009 – připravila a přednesla předsedkyně J. Bajgarová. Jako nejdůležitější akce byla zmíněna výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí 4.-5.12.200 na téma „Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století“ (realizována na základě grantu MK ČR); dále byla vypracována žádost o grant MK ČR na uspořádání výroční konference v roce 2010 na téma „Systematická muzikologie v ČR – otázky a perspektivy“. Uskutečnila se valná hromada (5.12.2009), na níž byl zvolen nový výbor a kontrolní komise pro funkční období 2010-2012 (podrobnosti viz níže).

2.      zpráva o hospodaření ČSHV za rok 2009 – připravila a přednesla pokladní PhDr. Markéta Kabelková.

3.      zpráva kontrolní komise – připravil a přednesl její předseda Mgr. Jan Kachlík, Ph.D. Konstatoval, že stejně jako v letech 2007-2008 nebylo ani v roce 2009 v činnosti a hospodaření ČSHV shledáno žádné pochybení. Během celého uplynulého funčního období výboru nebyla na ČSHV podána žádná stížnost.

4.      plán činnosti ČSHV na rok 2010 – zformulovala J. Bajgarová, přednesl člen výboru Mgr. Miloslav Študent. Vedle hlavní akce, kterou je výroční konference a v jejím rámci valná hromada členů, ukládá plán výboru ČSHV zajistit informovanost veřejnosti o dění v ČSHV a v oboru české hudební vědy prostřednictvím nových internetových stránek www.cshv.cz, prezentovat ČSHV v rámci Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR a České hudební rady, pokračovat v rozvíjení spolupráce s muzikologickými společnostmi v zahraničí a vydat Miscellanea z výroční konference ČSHV 2008 (ed. J. Bajgarová) a na webu ČSHV zveřejnit aktualizaci publikace Kdo je kdo v současné české muzikologii (eds. Mgr. Kateřina Hnátová a Mgr. M. Študent). 

Všechny zprávy i plán činnosti na rok 2010 byly schváleny (úplné znění zprávy o činnosti za rok 2009 a plánu činnosti na rok 2010 je vyvěšeno na www.cshv.cz, zpráva o hospodaření je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČSHV).   

5. diskuse a různé – J. Bajgarová a PhDr. Jana Vozková, CSc. informovaly plénum o setkání zástupců evropských muzikologických společností 9.7.2009 v Amsterodamu v rámci mezinárodní konference IAML a diskutovalo se o možnosti stát se kolektivním členem International Musicological Society se sídlem v Basileji – plénum neprojevilo námitky k návrhu prof. PhDr. Jarmily Gabrielové, CSc., aby řešení  této otázky bylo ponecháno výboru; plénum bylo dále seznámeno s přistoupením několika nových členů do ČSHV. Diskutovalo se též o některých možných drobnějších úpravách stanov (hlasování v zastoupení na valné hromadě, hlasování per rollam, doplnění k usnášeníschopnosti valné hromady), návrhy však nebyly shledány tak závažnými, aby podnítily úřední změnu stanov. V diskusi dále vystoupil prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. z PF Univerzity Palackého s informací o probíhajícím projektu Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti

            6. volba nového výboru – bylo představeno 9 kandidátů do výboru ( z toho 4 ze stávajícího výboru) a 3 kandidáti do kontrolní komise (z toho 1 ze stávající komise). Tajným hlasováním byl zvolen nový výbor v tomto složení: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladník), Mgr. Petr Kalina, Mgr. Matěj Kratochvíl, Mgr. Petr Lyko, Ph.D., Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D., Mgr. et MgA Miloslav Študent a PhDr. Věra Šustíková. Do kontrolní komise byli zvoleni Mgr. Kateřina Hnátová, Mgr. Michal Matzner a Mgr. Zdeněk Vejvoda. Výbor oznámil valné hromadě jména funkcionářů, na kterých se po krátké přestávce dohodl uvnitř výboru, vzápětí se však přítomní členové nového výboru shodli, že vzhledem k nepřítomnosti 6 činovníků ze 12 (4 z 9 členů výboru), bude obsazení navržených a zde nepřítomných místopředsedů ještě předmětem jednání na první schůzi výboru a kontrolní komise v lednu 2010. 

V Praze dne 5.12.2009

Zapsala: PhDr. Jitka Bajgarová, CSc.

Zápis ověřili: PhDr. Jana Vozková, CSc., Mgr. Jan Kachlík, Ph.D. 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?