Výroční zpráva 2016

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu za rok 2016

 

I. Řízení společnosti

Činnost společnosti byla řízena předsednictvem zvoleným na valné hromadě 28. listopadu 2015.

Předsednictvo pracovalo ve složení:

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (předseda),

Mgr. Jan Baťa, Ph.D, (místopředseda),

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda),

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. (pokladní),

prof. PhDr. Ĺubomír Chalupka, PhD., Mgr. Jan Blüml, Ph.D., PhDr. Petr Kalina, Ph.D., PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D., Mgr. Markéta Pimková.

Kontrolní komise: Mgr. Jiři Höhn, Mgr. et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.

 

II. Jednání a činnost předsednictva ČSHV

Schůze předsednictva se uskutečnily:

26. února 2016 Praha

9. června 2016 Brno

15. září 2016 Praha

18. listopadu 2016 Praha

Na schůze výboru byli pravidelně zváni členové kontrolní komise.

 

 

1)      Zhodnocení Mezinárodní výroční konference ČSHV konané v Praze dne (27. – 28. 11. 2015)

Témata konference byla „Jakub Jan Ryba a kantorská hudba 18. a 19. století“ a „Česká a slovenská hudba 1918–1939“. Z důvodu velkého zájmu muzikologů o aktivní vystoupení, byla jednání rozdělena do dvou sekcí. Zahájení konference bylo poznamenáno náhlým úmrtím čestného člena ČSHV, předního českého muzikologa Prof. PhDr. Jiřího Vysloužila, DrSc, který měl shodou okolností vystoupit s úvodním referátem. Členové společnosti vzpomněli jeho památku. V rámci prvního konferenčního dne proběhla i prezentace nové publikace: Vladimír Helfert – Tomislav Volek: Mozart, die italienische Oper des 18. Jahrhunderts und das musikalische Leben im Königreich Böhmen; stejně jako bylo realizováno druhé kolo Studentské odborné soutěže. Její vítězkou se stala Hana Studeničová z brněnského Ústavu hudební vědy.

 

V rámci druhého konferenčního dne byla uskutečněna valná hromada, jejímž klíčovým úkolem byla volba nového výboru a kontrolní komise společnosti. Tento nově zvolený výbor na své krátké schůzi vybral za svého předsedu prof. PhDr. Karla Steinmetze, CSc. Ten pak v závěru celé konference poděkoval odstupujícímu výboru v čele s předsedou Doc. Tyllnerem a nastínil hlavní úkoly vedení společnosti pro nadcházející funkční období, kterými jsou především udržení grantové úspěšnosti, kvalitativní úrovně výročních konferencí a časopisu Muzikologické fórum a také efektivní komunikace s členskou základnou.

 

2)      Předsednictvo na svých zasedáních projednávalo:

 – Proces přeregistrace společnosti na spolek, který byl vynucen novou úpravou příslušných právních předpisů ČR. V této souvislosti došlo k vytvoření nových stanov (viz samostatná příloha) a změně názvu na „Česká společnost pro hudební vědu z. s.“ . Nově se taktéž mění výbor společnosti na předsednictvo spolku (samotný název Česká společnost pro hudební vědu bude zachován) a také se změnilo sídlo společnosti (ta se vrátila do Ústavu hudební vědy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na Palachovo nám. 2 v Praze 1.

– Předsednictvo dále řešilo neutěšenou situaci ve stavu evidence členských příspěvků a členské základny vůbec, nápravou daného stavu byla pověřena Dr. Kabelková.

– Stejně tak byly konsolidovány i webové stránky, které bude nadále spravovat jako administrátor MgA. Študent. Předseda spolku provedl revizi pracovní činnosti jednotlivých členů předsednictva, byly vymezeny oblasti, za které jednotliví členové vedení odpovídají:

 

Předseda Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.:

Koordinace veškeré činnosti, řízení chodu společnosti, základní koncepční vedení, oficiální komunikace s členskou základnou a odbornou veřejností apod.

Místopředseda Mgr. Jan Baťa, Ph.D.:

Koordinance a řízení grantové a finanční agendy společnosti, řízení organizační stránky konferencí společnosti.

Místopředseda Mgr. Petr Lyko, Ph.D.:

Koordinace a řízení legislativní agendy (stanovy společnosti, aktuální změny v právních předpisech týkajících se chodu společnosti), koncipování obsahové podoby webových stránek, propagace společnosti, pořizování zápisů ze schůzí výboru.

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.:

Pokladní společnosti, správa finanční agendy, spolupráce na zpracování grantových žádostí, jejich vyúčtování, správa členských poplatků apod.

Prof. PhDr. Lubomír Chalupka, CSc.:

Rozvoj zahraniční spolupráce, komunikace se zahraničními kolegy.

PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D.:

Muzikologické fórum, spolupráce na organizaci odborných konferencí, spolupráce na agendě uvedené výše.

PhDr. Petr Kalina, Ph.D.:

Spolupráce na agendě uvedené výše.

Mgr. Jan Blüml, Ph.D.:

Redakční zajištění webových stránek, jejich pravidelná aktualizace (dle pokynů Dr. Lyka), spolupráce na agendě uvedené výše.

Mgr. Markéta Koutná:

Spolupráce s Dr. Kabelkovou na finanční a grantové agendě, spolupráce na agendě místopředsedů.

 

Mgr. Jiří Höhn:

Řízení práce kontrolní komise.

Mgr. Veronika Vejvodová:

Činnost v rámci kontrolní komise, spolupráce na přípravě mezinárodní konference.

Mgr. MgA. Miloslav Študent:

Činnost v rámci kontrolní komise, správa webových stránek spolku (webmaster).

 

– Byla taktéž koncepčně připravena a zorganizována výroční konference 2016, která proběhla ve dnech

18. a 19. listopadu 2016, její tematické vymezení znělo „William Shakespeare a hudba“ a „Hudba a škola“. Přípravu měl na starosti Dr. Baťa, ve spolupráci s Mgr. Vejvodovou, Dr. Šustíkovou a ostatními členy předsednictva. Akce byla opět hojně navštívena kolegy ze Slovenska, jako zvláštní host byl pozván překladatel Shakespearova díla pan Miroslav Macek. Studentská odborná soutěž nebyla v roce 2016 organizována, bude tak učiněno v roce následujícím.

 

3) Muzikologické fórum

Předsednictvo schválilo větší výkonnou autonomii pro redakci a redakční radu periodika, přičemž bude mít úlohu převážně kontrolní, iniciační a poradní.

Klíčovou záležitostí pro další směřování časopisu bude jeho prosazení na Seznam recenzovaných periodik Rady VaVaI ČR. Tuto aktivitu bude řídit Dr. Šustíková ve spolupráci s Dr. Slavickým.

 

Výbor schválil složení redakční radu časopisu:

PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. (vedoucí redaktorka)

PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D. (redaktor),

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. (redaktorka)

Rada bude dále ad hoc doplňována aktuálními recenzenty a editory daného čísla.

 

Výbor dále schválil složení ediční radu časopisu:

PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. (předsedkyně)

Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Prof. PhDr. Lubomír Chalupka, Ph.D.

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, CSc.

Prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.

Priv. Doz. Dr. Andreas Wehrmeyer

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Dott. Emanuele Gadaleta

 

Schválen byl taktéž Ediční řád časopisu (k dispozici u předsedy ČSHV).

Recenzenty dvojčísla 2016 byli stanoveni Dr. Bajgarová, Dr. Šebesta, Dr.Baťa

Finančně bylo zajištěno vydání dvojčísla 5. ročníku díky dotacím z Rady vědeckých společnosti AV ČR (22, – tis. Kč), NČHF (25, – tis. Kč), MKČR (90, – tis. Kč).

 

4) Internetové stránky ČSHV

Předsednictvo se zabývalo nutností efektivnější aktualizace webu po diskusi a stanovení konkrétních úkolů a kompetencí se nápravy ujal MgA. Miloslav Študent (je nutné odlišit administraci stránek, tedy jejich technické zajištění – to právě bude zajišťovat M. Študent a redaktorskou činnost – zajištění obsahové stránky webu, za kterou bude zodpovídat Jan Blüml pod gesctí místopředsedy Petra Lyka). Stránky v současnosti zahrnují potřebné informace o výročních konferencích, personálním složení předsednictva, fotogalerie a pojednání o historii společnosti, do budoucna bude vhodné rozvinout rubriku o připravovaných domácích i zahraničních konferencích a aktuálních publikacích členů společnosti.  

5) Grantové žádosti podané průběhem roku 2016

–    Ministerstvu kultury ČR na Výroční konferenci 2017 (žádáno 56 tisíc Kč), zajištění 6. ročníku čsp.

      Muzikologické fórum (žádáno 140 tisíc Kč) a na Studentskou soutěž v roce 2017 (žádáno 28 tisíc Kč);

–    Radě vědeckých společností na čsp. Muzikologické fórum (žádáno 22 tisíc Kč);

–    Nadaci Český hudební fond na časopis a konferenci (žádáno 40 tisíc Kč).

 

6. Valná hromada ČSHV

Valná hromada se uskutečnila dne 19. listopadu 2016 v rámci jednání druhého dne Výroční konference a řídila se programem:

 

a)      Informace o převedení Společnosti na spolek (Karel Steinmetz)  

b)      Zpráva o činnosti výboru za rok 2016 (Karel Steinmetz)

c)      Zpráva o vydaném dvojčísle 5. ročníku muzikologického fóra (Věra Šustíková)

d)      Zpráva o hospodaření (Markéta Kabelková)

e)      Zpráva kontrolní komise (Jiří Höhn)

f)       Diskuse

 

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu byla schválena hlasováním členů společnosti na valné hromadě konané při příležitosti výroční konference v Praze dne 19. 11. 2016.

  

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. – předseda, statutární zástupce spolku

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. – místopředseda 

Mgr. Petr Lyko, Ph.D. – místopředseda

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV