S novým sídlem redakce časopisu Hudební věda přišla i nová grafická úprava obálky i typografie. První číslo letošního ročníku vyšlo sice již v červnu, ale rozhodně stojí za pozornost.

OBSAH
Editorial - Note from the editor

ČLÁNKY | ARTICLES
VIKTOR VELEK: T. G. M. – prezident hudbou obklopený /  T. G. M. – A President Surrounded by Music
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ: K uměleckým aktivitám, životu a dílu vojenského kapelníka Leopolda Kohouta v Prešově v letech 1883–1908 / The Artistic Biography, Activities and Musical Legacy of the Military Musician Leopold Kohout in Prešov, 1883–1908
MARIJANA KOKANOVIĆ MARKOVIĆ: Fenomén hudební migrace na příkladu umělecké a pedagogické činnosti Roberta Tollingera (1859–1911) / The Phenomenon of the 19th Century Music Migrations in the Case of Artistic and Pedagogical Activities of Robert Tollinger (1859–1911)


RECENZE | REVIEWS
PAVEL SÝKORA - Jindřiška Bártová: Muzikolog Jiří Vysloužil
PATRICK LAMBERT - Thomas D. Svatos: Martinů´s subliminal states: a study of the composer's writings and reception, with a translation of his American Diaries
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ - Marcus Zagorski: Kapitoly z estetiky seriálnej hudby
ALEŠ OPEKAR - Pavel Klusák: Co je nového v hudbě

ZPRÁVY | NEWS
Doktorské studium / Habilitační řízení / Řízení ke jmenování profesorem - Doctoral Studies / Habilitation Procedure / Professor Appointment Procedure


Editorial šéfredaktora Romana Dykasta

Novým vydavatelem časopisu Hudební věda se od 1. ledna 2019 stal Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (dále ÚDU AV ČR). Časopis, jehož historicky první číslo vyšlo v roce 1964, si nadále zachovává charakter čtvrtletního odborného periodika. Do aktuálního ročníku vstupuje v nové grafické úpravě, kterou navrhl Jan Šerých. Hlavní obsahové sekce Hudební vědy jako jednoho z klíčových domácích oborových časopisů budou nadále tvořit rubriky článků s preferencí bohemikálních témat a recenze domácí a zahraniční literatury doplněné o zprávy z konferencí. Nově bude přidána sekce s informacemi o doktorském studiu v hudebních oborech na českých vysokých školách a rubrika zaměřená na aktuálně probíhající a ukončená habilitační a jmenovací řízení. Celá tato informační sekce o dění na českých vysokých školách, na nichž probíhá studium v různých hudebních oborech, tak bude pravidelně přinášet aktualizované zprávy o všech tématech výzkumu v rámci doktorského studia, úspěšně obhájených disertačních pracích, tématech habilitačních prací a přednášek v rámci habilitačních a jmenovacích řízení.

Od ročníku 2019 bude časopis rozšířen také o online elektronickou verzi se samostatným identifikátorem periodické publikace ISSN. Většina publikovaných článků, recenzí a informací z tištěného čísla periodika bude na webových stránkách časopisu dostupná i v další jazykové mutaci. Tímto postupně zaváděným paralelním zveřejňováním příspěvků ve dvou jazykových verzích, v nejčastější kombinaci některého ze světových jazyků v tištěné verzi a českého jazyka v elektronické verzi, chce redakce umožnit rozšíření aktuálních výsledků výzkumu s bohemikálními tématy mezi oborové odborníky z celého světa a přitom stále dbát o rozvíjení domácí české terminologické tradice.

Redakce bude ve spolupráci s Muzikologickou knihovnou ÚDU AV ČR (do konce roku 2018 knihovnou Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR) hledat další možnosti pro rozšíření zastoupení tištěné verze časopisu v síti zahraničních knihoven, např. formou výměny publikací.

Příjemnou povinností je poděkování všem institucím, jejichž finanční a morální podpora, ochota a porozumění umožňují nadále pokračovat ve vydávání časopisu: vedení Ústavu dějin umění AV ČR, Ministerstvu kultury ČR a Nadaci Český hudební fond. Poděkování náleží také bývalým i novým členům redakční rady časopisu, o jejichž odborné rady, podněty a připomínky se bude redakce opírat.

Hlavní odborné i prostorové zázemí bude mít časopis v nově založeném Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, jehož činnost byla zahájena 1. ledna 2019. Na základě výběrových řízení, která probíhala v průběhu září až prosince 2018, tvoří oddělení muzikologie k 1. dubnu 2019 tito vědečtí pracovníci: Roman Dykast (vedoucí oddělení a vedoucí redaktor časopisu Hudební věda), Anja Bunzel, Petr Daněk, Martin Horyna, Milada Jonášová, Václav Kapsa a Aleš Opekar. V průběhu roku bude oddělení rozšířeno o Janu Vozkovou, která byla ve výběrovém řízení vybrána na místo vědecké pracovnice oddělení muzikologie, ale v současné době ještě pokračuje jako vedoucí Muzikologické knihovny ÚDU AV ČR. Datum předání knihovny prozatím nebylo stanoveno. Vedení ÚDU AV ČR předpokládá, že novou vedoucí knihovny muzikologie se po předání celé knihovní agendy stane Markéta Kratochvílová, která v knihovně spravuje muzikologické bibliografické databáze. Výkonnou redaktorkou časopisu Hudební věda se na základě výběrového řízení stala Hana Jarolímková.

Celý text čtěte na stránkách časopisu Hudební věda 2019-1 - Editorial


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

únor 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Kdo je kdo?