Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
D. Glüxam: Afektová teorie v hudbě 17. a 18. století (Praha)
Shlédnutí : 14

Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium:

Dagmar Glüxam (Universität Wien)
Afektová teorie v hudbě 17. a 18. století: hudební kompozice jako přímý obraz lidských emocí

středa 13. října 2021 od 16:30 h
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, 110 00 Praha 1
I. patro, č. 117

"Přednáška se zaměřuje na tzv. afektovou teorii a její centrální roli v hudbě 17. a 18. století. Představí ji jako specifický dobový estetický kánon, který základní poslání hudby spatřoval ve vyjádření lidských emocí („afektů“) a v záměrném emočním ovládnutí posluchače prostřednictvím principu napodobení (mimesis). Na řadě hudebních příkladů bude demonstrováno, jak je tento princip aplikován na jednotlivé hudební prostředky (melodie, rytmus, tempo, takt, harmonie, artikulace, ornamentika nebo obsazení) a jak se zdánlivě abstraktní notový text prostřednictvím mimesis promění v nekonečnou řadu symbolů, které je možno dešifrovat a tak odhalit afekt(y) konkrétního hudebního díla. V poslední monografické knize na toto téma, Aus der Seele muß man spielen… (Vídeň 2020), Dagmar Glüxam také prokazuje, že adekvátní rozeznění partitury hudebních kompozic tohoto období z hlediska tempa, artikulace nebo dynamiky není možné bez znalosti jejich afektivního obsahu."

(Přednášky se mohou zúčastnit posluchači, kteří se mohou prokázat testem na Covid-19 s negativním výsledkem, dokladem o dokončeném očkování proti Covid-19, případně jiným dokladem o bezinfekčnosti; v přednáškové místnosti a v dalších prostorách ústavu je třeba nosit respirátor.)