Pilka, Jiří

Muzikolog, publicista, dramaturg a literát

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 20. 2. 1930, Praha - † 7. 7. 2018, Praha
PhDr.

Poslední pracoviště
V důchodu (od 1992)

Poslední soukromá adresa
Nám. J. Machka 9, 158 00 Praha 5

Stručná profesní biografie
Reálné gymnázium v Písku (maturita 1949), Hudební škola v Písku 1936–1949 (4 roky housle, po celou dobu klavír), FF UK Praha 1949–56 (hudební věda u M. Očadlíka, historie – 2krát přerušeno: 1950–51 nemoc, 1952–53 vězněn pro spiknutí proti republice – ilegální skauting); archiv ČHF (archivář, faktor 1957–63), Čs. televize, hudební vysílání (dramaturg 1963–72, v r. 1969 šéfredaktor, v r. 1972 z politických důvodů propuštěn); Východočeský státní komorní orchestr Pardubice (dramaturg 1973–76), Divadelní ústav Praha (odborný pracovník hudebního oddělení 1977–89, vedoucí hudebního oddělení 1986–89); Čs. televize Praha (šéfredaktor Hudebního vysílání 1990–91), Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (ředitel 1991–92), Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (ředitel 1992–96 a znovu 2000); Vyšší střední odborná soukromá škola filmová v Písku (externí pedagog 1996–2001, filmová a televizní hudební praxe). Člen České hudební společnosti (vedoucí komise výchovných koncertů), člen Svazu čs. skladatelů a koncertních umělců (1968–69 člen rehabilitační komise, zpráva vyšla v Hudební vědě 1969), člen Filmového a televizního svazu (člen předsednictva 1966–70), editor Supraphonské edice Hudba na každém kroku 1961–1972, vedoucí dozorčí komise SOS dětských vesniček 1967–85, externí dramaturg Pražského komorního orchestru 1978–79 a Symfonického orchestru v Hradci Králové 1982–84, člen výboru pro Dny britské hudby v ČSSR v r. 1987, člen výboru Pražského jara 1990–93, člen Správní rady Pražské komorní filharmonie 1999–2002, člen Ediční rady Supraphonu (od 2001), člen dozorčí komise Nadace Bohuslava Martinů (od 2001), člen Mezinárodní Dvořákovy společnosti v Londýně (od 2002).

Zaměření vědecké činnosti
Dramaturgie (televizní, orchestrální), popularizace (pořady v rozhlase, scénáře pro televizi, komentáře koncertů v rozhlase a v televizi, úvody ke koncertům, kurzy Hudební mládeže, pořady v Divadle hudby – například kompletní cyklus Beethovenova díla 1969–70, komplet Mozartových symfonií 1973), problémy filmové hudby (viz publikace), publicistika částečně i nehudební (psychologicko-filosofické eseje – viz publikace), kritika (pro časopisy Květen, Kultura, Hudební rozhledy, Lidová demokracie, Harmonie), početnější odborné statě o Petru Ebenovi, Luboši Fišerovi, Viktoru Kalabisovi, dále série portrétů dirigentů: L. Pešek, V. Neumann, B. Gregor, Z. Košler, V. Smetáček, Fr. Vajnar, J. Krombholc (pro Gramorevue). Kritická činnost od roku 1957, ukončena 1968.


Výběrová bibliografie 

knihy
Filmová hudba Jiřího Srnky, Knižnice Hudebních rozhledů 1957; ● Svět hudby, SNKLHU 1959, Supraphon 1962; ● Setkání s hudbou, Supraphon 1960; ● Tajemství filmové hudby, Orbis 1960; ● Kapitolky o hudbě, Čs. televize 1967; ● Hudba v televizi, Čs. televize 1967; ● Hudební kaleidoskop, Panton 1972 a 1983; ● Sonáta o hudbě, Odeon 1972; ● Miroslav Kůra, Supraphon 1979; ● Kudy chodí hudba, Albatros 1980; ● Skladatelé Maďarské lidové republiky, Divadelní ústav 1981; ● Království tónů, Albatros 1983, ● X egem 2003; ● Zaostrené na hudbu, Opus Bratislava 1983; ● Doteky hudby, Umprum 1984 školní tisk, Lyra Pragensis 1984, ● Hudební mládež Liberec 1997; ● Oddíl roverů-skautů Liberec 1998; ● Hudebník, Mladá fronta 1984, Mladé letá Bratislava 1985; ● Oslovení hudby, Lyra Pragensis 1985, 1989; ● Jiří Srnka a jižní Čechy, Jihočeské nakladatelství 1988; ● 130 let pražského Hlaholu, Hlahol Praha 1991, spoluautorka Zuzana Vimrová; ● Viktor Kalabis, Academia 1999; ● Zápas s mlhou, Lyra Pragensis 2000; ● Česká filmová hudba, Dauphin 2002, spoluautor Antonín Matzner; ● monografie Libora Peška, rukopis 1997; ● A je to Písek, Praam Písek, 2004; ● Výpravy proti času (paměti), Doron Praha, 2005; ● Jiří Srnka 100 let, Písek, Městský úřad 2006. ● Podkladové studie pro Ústav hudební vědy ČSAV: Hudební vysílání v Čs. televizi (1962, 90 str.), ● Gramofonová deska v ČSR (1962, 118 str.); ● Rozcuchaná kniha, Praha 2009; ● Chvíle po západu slunce, Praha: Cesta domů 2016; .

kolektivní díla, redigované sborníky
Otakar Hostinský: O umění, Čs. spisovatel 1956, poznámky pro hudební část; ● Adolf Cmíral Základní pojmy hudební, Praha 1965, ed. IV. kapitoly Dějiny hudby; ● 5 let Východočeského státního komorního orchestru, VčSKO Pardubice 1974; ● 10 let Východočeského státního komorního orchestru, VčSKO Pardubice 1979; ● Hudba a Rudolfinum, rkp. 1992, podkladová stať do sborníku s Jaroslavem Holečkem; ● Zpěvník, Skautské prameny Liberec 1994; ● Samozřejmost nesamozřejmosti, Sborník Pražského jara k 50. výročí festivalu 1995; ● Zdeněk Košler: Poselství, Argo 1996, odborná spolupráce; ● Hudební výchova pro 6., 7., 8., 9. ročník základní školy, Státní pedagogické nakladatelství 1998, 4 díly, kolektiv autorů; ● Svědectví o Kruhu, Kruh 2001, odd. Junáka, řada statí a spolupráce na redakci sborníku; ● Jiří Sternwald: Plná náruč vzpomínek, GaW Cheb 2002, úvod a odborná spolupráce.

významné studie v časopisech a sbornících
Zamlčené otazníky, in: Hudební rozhledy 21, 1961; ● Malé scény – kudy kam?, in: Taneční hudba a jazz, SHV 1962; ● Texty pod lupou, in: Taneční hudba a jazz, SHV 1964–65; ● Nové jméno – režisér Petr Weigl, in: Film a doba 12, 1967; ● Cembalo ve staré a nové české hudbě, Panton, gramofon. deska, 1972; ● Antické motivy v české hudbě, in: Antika a česká kultura, Academia 1978; ● Smetáček známý i neznámý, in: Harmonie 1996, ● Filharmonický pohár trpkosti, in: Harmonie 2, 1996; ● Maestro Sir Georg Solti, in: Harmonie 11, 1997; ● Karel Janovický, in: Harmonie 3, 1998; ● O televizi, in: Hudba a média, Rukověť muzikologa, red. J. Fukač, Brno – Praha, FF UK Brno 1998, sborník; ● Chrudimské hudební pátky, in: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti, red. J. Doubravová, Chrudim 1999; ● Programové tendence hudebních filmů z hlediska Zlaté Prahy, in: Hudba a média, red. J. Lexman, Ústav hudební vědy SAV Bratislava 2000; ● Milča Eremiášová. Řeč krajky, in: Tajemné doteky krajek Milči Eremiášové, Česká palička 2002, s. 15–17.

jiná autorská či interpretační tvorba
Oslovení hudby, text pro melodram Luboše Fišera pro klavír, smyčcové kvarteto a recitátora, 1985, nahráno v Čs. rozhlase, František Maxián, Doležalovo kvarteto, Jana Hlaváčová. Další provedení recitátorů Marie Tomášové, Milana Friedla, Otakara Brouska, Hany Maciuchové. Vydala jako bibliofilii Lyra Pragensis 1985. ● Doteky hudby, pásmo s hudbou 1984, hrál František Maxián nebo Václav Rabas (varhany), různá kvarteta, recitovali v Praze, Bratislavě, Pardubicích, Velké Bíteši: Miroslav Moravec, Věra Galatíková, Otakar Brousek, Olga Čuříková, Silva Musilová.
Spolupráce na filmech: Kubelík a jeho vlast, ● Rafael Kubelík diriguje, ● Legenda jménem Kubelík, ● Deo gratias (portrét A. Dvořáka), ● Smetanovo kvarteto, ●  Musica Picta (s Radkem Pilařem a Josefem Bruknerem) aj. (všechny BVA International).
V televizi: scénář pořadu Koncert pro studenty (režie Evald Schorm, 1968), ● námět k filmu Osamělost (režie Petr Weigl, 1967), ● dramaturgie několikaleté série Zaostřeno na hudbu, ● dramaturg série Bernsteinových Koncertů pro mládež (oboje šedesátá léta, společně s Milanem Novotným).
Scénáře k televizním pořadům: 50 let PKO (režie Stanislav Vaněk, 2002), ● Hudební hostina L.Fišera (režie Stanislav Vaněk, 2003). ● Hudba v ČSR po roce 1945, přednáška na Univerzitě v Mainzu v r. 1982; ● Filmová zpracování Dvořákovy Rusalky, přednáška v English National Opera London 1991.
Libreta výstav: v Divadle hudby v Praze: Filmová hudba, ● Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, ● v Muzeu v Písku: Janáček a Písek 1978, Otakar Ševčík 1984.
Rozsáhlejší cykly v Českém rozhlase: Minuty proti času (1999, 8 portrétů hudebních a filmových umělců) ● Doteky hudby (ČR Č. Budějovice, 1999–2000, 80 esejí o hudbě) ● Jak to vidí J. Pilka (Praha 2001–2005, 83 pořadů, psychologické eseje).


Další informace 
ČHSOI
Harmonie - nekrolog
Paměť národa
My jsme to nevzdali
Na plovárně s Jiřím Pilkou (2001)
Barvy života – portrét Jiřího Pilky (2010)
Příběhy našich sousedů (video)

Aktualizace, verze
Znění hesla z r. 2006, doplnil MŠ 2018


 

pilka
Zařazeno v: Kdo byl kdo?
Powered by SobiPro