Poledňák, Ivan

Muzikolog, publicista, pedagog a organizátor

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 31. 12. 1931, Velké Meziříčí - † 5. 10. 2009, Praha
prof. PhDr. DrSc.

Poslední pracoviště
Katedra muzikologie FF UP Olomouc, Univerzitní 3–5, 770 00 Olomouc

Poslední soukromá adresa
Na Petřinách 2, 162 00 Praha 6-Petřiny

Stručná profesní biografie
Gymnázium v Liberci, matur. 1951; FF MU v Brně (hudební věda – estetika), prom. hist. 1956; PhDr. 1967 (FF UK Praha); CSc. 1969 (tamtéž); DrSc. 1989 (ČSAV); doc. 1992 (MU Brno); prof. 1994 (UP Olomouc). Stipendista Českého hudebního fondu v Praze (od 1954, tajemník redakce Československého hudebního slovníku 1956–59); Státní divadlo v Brně (pracovník ředitelství, 1956–57); PedF MU v Brně (externí pedagog, 1956–59); Výzkumný ústav pedagogický v Praze (odborný pracovník, později vedoucí odd. hudební výchovy, 1959–68); Státní divadelní studio (umělecký šéf souboru Reduta, 1963–71); Ústav pro hudební vědu ČSAV (později AV ČR) v Praze (odborný a pak vědecký pracovník 1968–98, ředitel 1990–97); FF UK Praha (externí pedagog, od 1965); příležitostně působil též na JAMU v Brně, HAMU v Praze, PedF UP v Olomouci; soustavně vyučuje na FF UP v Olomouci (katedra muzikologie od 1992, vedoucí katedry 1998–2000); současně profesor PedF UK Praha (katedra hudební výchovy, od 1998). Vědecký tajemník a místopředseda Čs. společnosti pro hudební výchovu (1967–70), předseda rehabilitační komise a člen vedení Svazu českých skladatelů (1968–69), předseda sekce hudební vědy (1969), po listopadu 1989 předseda Asociace hudebních umělců a vědců (1990–93; též člen Rady uměleckých obcí), předseda České hudební rady/International Music Council při UNESCO (1993–2001), člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků v AV ČR, člen Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy (1992 až 1998), člen pracovní skupiny Akreditační komise pro umělecké, uměnovědné a uměleckovýchovné obory (od 1999 dosud), bývalý či současný člen vědeckých (uměleckých) rad UP Olomouc, UK Praha, PedF UK, HAMU, předseda rady ministra kultury ČR pro Českou filharmonii, člen komisí pro udělování hodností CSc., DrSc., předseda oborové rady pro doktorské studium (katedra muzikologie na UP Olomouc) ad. oborových rad a zkušebních komisí, rad a výborů festivalových, kolokvijních (zejména muzikologická kolokvia v Brně), nadačních (zejm. ve výboru Nadace OSA), redakčních (Hudební věda, Opus musicum, Hudební rozhledy) atp.; široká publicistická činnost, na 200 rozhlasových a televizních pořadů (např. 99 dílů rozhlasového cyklu Hudební kontakty na přelomu osmdesátých a devadesátých let).

Zaměření vědecké činnosti
Hudební psychologie, estetika, sémiotika, hudba 20. století, teorie a dějiny nonartificiální hudby;


Výběrová bibliografie 

knihy
Podrobnější (i tak ovšem výběrovou) bibliografii viz in: Hudební věda 28, 1991, č. 4, s. 381–386, doplňky in: Hudební věda 34, 1997, č. 1, s. 138–140; Kapitolky o jazzu, SHV, Praha 1961, 1963 (slovensky Kapitolky o džeze, Osveta, Bratislava 1964); Československý jazz. Minulost a přítomnost (s L. Dorůžkou), SHV, Praha 1967; Hudba – škola – zítřek. Projekt modernizace pojetí a osnov hudební výchovy na ZDŠ (s J. Budíkem), SPN, Praha 1969; Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I, II/1, II/2, III (s Antonínem Matznerem a Igorem Wasserbergerem), Editio Supraphon, Praha I–1980, 1983, II/1–1986, II/2–1987, III–1990; Hudba a její pojmoslovný systém (s J. Fukačem), Academia, Praha 1981; Stručný slovník hudební psychologie, Editio Supraphon, Praha 1984; Hudební věda I, II, III (s kol. autorů), ed. V. Lébl, I. Poledňák, SPN, Praha 1988; Psychologie pro konzervatoře (s J. Kulkou a Z. Pražákovou), SPN, Praha 1988; Mně všechno dvakrát aneb o Jiřím Stivínovi, Panton, Praha 1989; Základy hudební sémiotiky I, II, III, (spoluautor), MU, Brno 1992; Sondy do popu a rocku (s Ivanem Cafourkem), H&H, Praha 1992; Hudební výchova pro osmý ročník základní (občanské) školy (s J. Mihulem a P. Mašlaněm, Fortuna, Praha 1994, 21996; Úvod do studia hudební vědy (s J. Fukačem), skripta UP, Olomouc 1995, 22001; Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu, skripta UP, Olomouc 2000.

kolektivní díla, redigované sborníky
Spolupráce na týmových projektech: Československý hudební slovník I–II (1963–65), Dějiny české hudební kultury 1918/1945 [2] (1981), Malá československá encyklopedie I–VI (1984–87), Slovník české hudební kultury (1997), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2000), Universum (všeobecná encyklopedie, 2000–01).

významné studie v časopisech a sbornících
K některým otázkám Helfertovy estetiky, in: Hudební rozhledy 10, 1957, s. 500 až 502; Soupis prací Vladimíra Helferta, in: Muzikologie 5, 1958, s. 253–313; Některé problémy rozvoje hudební představivosti, in: Hudební věda 1, 1964, s. 541–561, 2, 1965, s. 3–18; The So-Called Popular Music In The Basic Schools, in: International Seminar On Teacher Education in Music, Ann Arbor 1967, The University Of Michigan, s. 124–138; K problému hudebního vkusu, in: Hudební věda 9, 1972, s. 99–116; Hudební pedagogika (s J. Fukačem), in: Opus musicum 8, 1976, s. 33–38; Methodologische Fragen in Vladimír Helferts Werk, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, H 11/12, 1976/77, s. 25–30; Beziehung von Musik und Sprachphänomenen als eine der Quellen der musikalischen Semantisierung (s J. Baje rem a J. Jiránkem), in: Colloquia musicologica Brno 1976 & 1977, Brno 1978, s. 125–141; Funkce hudby (s J. Fukačem), in: Hudební věda 16, 1979, s. 123–145, 220–245; K otázkám hranic hudby a stratifikace hudby, in: Hudební věda 19, 1982, s. 144–151; Logik und Sinn der schöpferischen Persönlichkeit Janáčeks, in: Leoš Janáček a dnešek, Brno 1983, s. 87 až 97; Jazz v kontextu české hudební kultury, in: Opus musicum 16, 1984, s. 247–253; Ke specifickým rysům časového momentu v hudbě jazzového okruhu (s A. Matznerem), in: Čas v hudbě, Praha 1984, s. 77–85; Zur Stratifikation der Sphäre der nonartifiziellen Musik (s J. Fukačem), in: Beiträge zur Musikwissenschaft 26, 1984, No 2, s. 112–128; Region jako taxonomická kategorie, in: Morava v české hudbě, Brno 1985, s. 11–14; Zum Problem der Apperzeption der Musik, in: International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music 1985, Vol. 16, No 1, s. 43–56; Zur Problematik der nonartifiziellen Musik slawischer Völker, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 27, 1985, Heft 3/4, s. 285–294; Co je a co by mohlo být či mělo být předmětem muzikologie (Helfertova koncepce muzikologie a dnešek), in: Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, SČSKU, Brno 1987, s. 14–18; Musical Semiotics: A Report From Prague, in: In Theory Only, XI/6, Sept. 1990, USA, s. 1–13; Die Beziehung zwischen Musik und Politik oder Musik in der tschechoslowakischen „Samtrevolution“, in: Kongress Musik und Politik, Wien 1991, nestr.; Romantické a romantizující tendence v soudobé populární hudbě, in: Colloquium Romanticism And Music. Brno 1987, Brno 1992, s. 182–187; Soziale, ökonomische, technische u. a. Momente als Innovationsquellen des Musikuniversums des 20. Jahrhunderts, in: Colloquium Stil in der Musik. Brno 1982 – Innovationsquellen der Musik des 20. Jahrhunderts. Brno 1983, Brno 1992, s. 117–126; Nichtartifizielle Musik als Ergebnis und Quelle von Innovationen der Musik des 20. Jahrhunderts (s A. Matznerem), tamtéž, s. 218–224; O meta-reflexívní trivialitě v hudbě a speciálně v jazzu, in: Hudební věda 29, 1992, s. 240–244; Von den tschechischen Musikerorganisationen gestern und heute, in: Mitteilungen aus der internationalen Konferenz über Musik und Staat Brno 1993, Praha 1993, s. 96–107; Le compositeur au 20ème siècle (s J. Fukačem), in: Actes du symposium Cosmopolitisme et nationalisme en musique. Prague 1992, Mouvement Janáček, Vanves 1993, s. 75–82; Musikkultur des 20. Jahrhunderts –Projekte und Rückgriffe. Zur Standortbestimmung der Position und der Rolle des Komponisten (s J. Fukačem), in: Colloquium An der Epochen- und Stilwende. Brno 1985 – Music In metamorphoses Of Aesthetic Categories. Brno 1986, Brno 1993, s. 110–115; Jiří Stivín And The Development Of Czech Jazz, in: Central European Popular Music. Proceedings From The International Conference Prague 15.–17. July 1992, s. 56–61; též in: Musicologica I, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 1993, s. 79–88; Skladatel Jan Klusák a literatura, in: Opus musicum 26, 1994, s. 241–245; The Inventions Of Jan Klusák, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis II, Facultas Philosophica, Philosophica–Aesthetica 14–1995, Olomouc 1995, s. 85–109; La musique populaire – Un problème du pouvoir et de l’argent, in: Actes du Colloque La musique et les pouvoirs, Lyon: 13–14–15 octobre 1994, Mouvement Janáček, Vanves 1995, s. 21–26; Smysl a meze uplatnění kreativních přístupů v hudební výchově, in: Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova (= Studia paedagogica 15), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1995, s. 7–13; Das Prager Institut für Musikwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, in: Mitteilungen der österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, Nr. 30, September 1996, s. 76–82; Transition Problems Of Czech Musical Life, in: Music In The Year 2002 A Civilized Concert? Music, The State And The Market In A Changing Europe. Report From An International Symposium In Stockholm, May 9–11, 1996, Stockholm 1996, s. 25–33; Variationen über das Thema „Die ästhetische Norm, die Funktion und der Wert als soziale Fakten“, in: Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europäischen Integration, Praha 1996, s. 24–34; Klusák’s Theater- und Filmwelt, in: Musicologica Olomucensia III, Acta UP, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 15-1997, Olomouc 1997, s. 125–137; Der tschechische Komponist Jan Klusák. Einige Bemerkungen zu einem späten und fernen Anklang an die Zweite Wiener Schule, in: Österreichische Musik – Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag, Tutzing 1998, s. 633–640; Pestrá mapa populární hudby, aneb stratifikace sféry nonartificiální hudby, in: Soudobá problematika nonartificiální hudby a hudební výchova, Jihočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra hudební výchovy, České Budějovice, nedat., s. 10–16; Poslech hudby jako problém estetický, psychologický, pedagogický, in: Poslech hudby. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 27. a 28. dubna 1998 na Pedagogické fakultě UK v Praze, ed. Václav Drábek, Praha 1998, s. 10–25; Hudba jako rizikový životní faktor, in: K problematice ekologie zvukového prostředí a hudby, ed. O. Čenčíková, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1998, s. 52–56; Crystalization Of The Composer Jan Klusák’s Creative Personality, in: Musicologica Olomucensia V, Acta UP, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 19–2000, Olomouc 2000, s. 123–134; Tradícia a modernosť – nielen slovenský problém, in: Bericht über das internationale Colloquium Slovakische Komponisten 28.–31. X. 1998, Stimul, Bratislava 2000, s. 19–28); Smysl a možnosti populární hudby ve školské hudební výchově, in: Populární hudba a škola. Sborník příspěvků z konference, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 2000, s. 9–18; Skeptisch-optimistische Bemerkungen quer durch das Thema „Die Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends“, in: Colloquium Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Brno 2000 (= Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, 34–35), Editio Bärenreiter Praha – Masarykova univerzita Brno 2001, s. 178–185.


Další informace
ČHSOI

Aktualizace, verze
Znění hesla z r. 2006


 

polednak2
Zařazeno v: Kdo byl kdo?
Powered by SobiPro