Plocek, Václav

Muzikolog, vědecký pracovník a knihovník

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 28. 8. 1923 Praha - † 5. 12. 2005 Praha
PhDr. CSc.

Poslední pracoviště
V důchodu

Poslední soukromá adresa
Mazurská 520, 181 00 Praha 8

Stručná profesní biografie
Gymnázium Praha 1934–42; Státní konzervatoř hudby Praha (kompoziční oddělení) 1942–47; Mistrovská škola Státní konzervatoře hudby Praha (klavír) 1942–45; FF UK Praha (hudební věda, estetika) 1945–48; PhDr. 1948; CSc. 1967; knihovnické kursy při FF UK Praha 1947–50; Národní a univerzitní knihovna Praha (katalogizace hudebnin a středověkých hudebních rukopisů) 1947–64; Ústav pro hudební vědu ČSAV Praha (vědecký pracovník, vedoucí útvaru vědeckých informací, historické oddělení) 1964–71; Ústav teorie a dějin umění ČSAV (vědecký pracovník, výzkum starší české hudby) 1972–83; přednášky na postgraduálním kurzu katedry teorie a dějin hudby AMU v Praze (Dějiny hudební teorie starověku a středověku) 1975–77; člen redakční rady časopisu Hudební věda v 60. a 70. létech; člen vědecké rady komise při Státní knihovně Praha 1966–70; člen vědecké rady edice faksimilií Cimelia Bohemica při St. knihovně Praha od 1967; člen Komise pro soupis a studium rukopisů při ústředním archivu ČSAV, Praha 1975–83.

Zaměření vědecké činnosti
Katalogizace a studium středověkých notovaných rukopisů (při hodnocení pramenů používá kromě muzikologických hledisek také hlediska obecné paleografie, hymnografie a liturgiky).


Výběrová bibliografie 

knihy
Catalogus codicum notis musicis instructorum qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis pragensis servantur I, II, Praha 1973; ● Zwei Studien zur ältesten geistlichen Musik in Böhmen I: Texte und Analysen (unter Mitarbeit von Andreas Traub), II: Noten und Abbildungen, Giessen 1985; ● Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách I–III, Praha 1989;.

významné studie v časopisech a sbornících
Původ svatováclavského responsoria Laudemus Dominum, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1957, Praha 1958; ● Nejstarší dvojhlasy v rukopisech Universitní knihovny, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1960–1961, Praha 1962; ● Zásady popisu rukopisů psaných ve starých notačních systémech, in: Hudební věda 1968, roč. 5, č. 2, s. 230–63; ● K problematice našich nejstarších tanečních skladeb, in: Hudební věda 1969, roč. 6, č. 1, s. 3–25; ● Ještě k problematice Czaldy waldy, in: Hudební věda 1970, roč. 7, č. 1, s. 46–57; ● Eine neu aufgefundene Sequenz von der Heiligen Dorothea und ihre Beziehung zu Jenštejns „Decet huius“, in: De musica disputationes Pragenses I, Praha 1972, s. 120–48; ● Nejstarší doklad velikonočních slavností v Čechách, in: Uměnovědné studie 1, Praha 1978, s. 75–148; ● Metody a cíle analýzy středověkých monodií, in: Uměnovědné studie IV, 1983, s. 3–42; ● Poznámky k melodice Czaldy waldy, in: Hudební věda 1995, roč. 32, č. 3, s. 279–85.

notové edice
(ed.), František Škroup: Chrudimská ouvertura (partitura, úvodní slovo J. Ježek a M. Svobodová), Praha 1951.


Další informace 
ČHSOI

Aktualizace, verze
Znění hesla z r. 2006, doplnil MŠ 2018

Zařazeno v: Kdo byl kdo?
Powered by SobiPro