Risinger, Karel

Hudební teoretik, skladatel a pedagog.

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 18. 6. 1920, Praha, - † 11. 8. 2008, Bratislava
prof. PhDr. DrSc.

Poslední pracoviště
Emeritní profesor

Poslední soukromá adresa
Libínská 1, 150 00 Praha 5

Stručná profesní biografie
Reálné gymnázium Praha (maturita 1939); konzervatoř Praha (hudební skladba, 1943); mistrovská škola (hudební skladba, 1945); FF UK Praha (hudební věda, estetika) 1947; CSc. 1959; habilitace (HAMU) 1966; DrSc. 1971; prof. (HAMU) 1990; Hudební fakulta AMU 1946–55, FF UK Praha 1955–60, Ústav pro hudební vědu ČSAV 1962–71, Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV (vědecký pracovník) 1972–80, Hudební fakulta AMU 1972–92 (docent, po r. 1990 profesor, ředitel ústavu pro teorii hudby); člen Svazu československých skladatelů 1949–70, Svazu českých skladatelů a koncertních umělců 1971–89, Asociace hudebních umělců a vědců (od 1990 dosud); Člen Sdružení Přítomnost, člen České hudební společnosti; předseda odborné skupiny pro hudební teorii Svazu skladatelů a Asociace hudebních umělců a vědců (1956–90).

Zaměření vědecké činnosti
Hudební teoretik, skladatel a pedagog.


Výběrová bibliografie 

knihy
Přehledná nauka o harmonii (vysokoškolské skriptum). Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1955. ● Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957. ● Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958. ● Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie, Knižnice Hudební rozpravy, Praha 1963; ● Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě, Praha 1969; ● Intervalový mikrokosmos, Praha 1971; ● Nauka o harmonii XX. století, Praha 1978; ● Nauka o kontrapunktu XX. století, Praha 1984; ● Nauka o hudební tektonice XX. století, Praha 1998.

významné studie v časopisech a sbornících
O povaze hudební teorie (její předmět, vztah k ostatním vědám a k hudbě). In: Hudební věda 1961, č. I. Hudební věda 1962, č. III.-IV., str. 83-90. ● Problém konsonance a disonance v soudobé hudbě. In: Sborník Leoš Janáček a soudobá hudba, str. 261-263, Panton, Praha 1963. ● Vývoj českých harmonických systémů po roce 1948. In: Hudební věda 1964, č. 1, str. 44-85. ● Zahuštěné akordy a otázka konsonance a disonance v soudobé hudbě. In: Hudební věda 1965, č. 4. ● Hierarchie v hudební formě a tektonice. In: Hudební věda 1966, č. 1, 2, 3. ● Atonalita a dodekafonie. In: Hudební věda 1968, č. 4. ● Příspěvek ke znakům konsonance a disonance v novodobé evropské hudbě. In: Hudební věda 1970, č. 1. ● K otázce časového rozsahu skladeb. In: Hudební věda 1971, č. 2. ● Předmět a místo hudební teorie v systematice současné hudební vědy. In: Musicologica slovacca, č. IV., Bratislava 1973, str. 213-217. ● Metodika výuky evropské harmonie XX. století. In: Živá hudba 1973, č. 1. ● K současnému pojetí tonality, In: Současná hranice tonality, Praha 1974; ● Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století. In: Živá hudba 1976. ● Variace v Ariettě z op. 111 L. van Beethovena. In: Sborník referátů z HT semináře "Hudební formy v analytickém pohledu". SČSKU, Praha 1978. ● Modelování aleatoriky (Příspěvek k teoretickým možnostem aleatoriky v oblasti relací tónových výšek). In: Živá hudba VII, 1980 ● K metodě výuky instrumentálního kontrapunktu. In: Sborník referátů z HT semináře "K metodě a praxi výuky hudebně teoretických disciplin". SČSKU, Praha 1980. ● Tektonické struktury v hudbě a jejich vztah k tradičním hudebním formám. In: Sborník referátů z HT semináře "K systematice tektonických struktur a hudebních forem". SČSKU, Praha 1982. ● Česká hudební teorie mezi léty 1945–1975, in: Živá hudba 1983. ● Ke Smetanově polyfonii a tektonice. In: Sborník referátů z HT seminářů, pořádaných SČSKU v letech 1984-85. ● K dnešnímu pojetí konsonance. In: Sborník referátů z HT seminářů, pořádaných SČSKU v letech 1984-85. ● Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století. Živá hudba IX, Praha 1986. ● K jedné teorii opery. In: Živá hudba X. Praha 1989.

hudební skladby
Více než dvě desítky skladeb zahrnující komorní i orchestrální díla, písně, kantáty, mše, pašije, opery.


Další informace 
ČHSOI
Musicbase
Wikipedia (seznam skladeb)

Aktualizace, verze
Znění hesla z r. 2006, doplnil MiŠ 2018

Zařazeno v: Kdo byl kdo?
Powered by SobiPro