Bokůvková, Vlasta

Ulice: Jablonského 45
PSČ: 326 00
Obec: Plzeň

Bokůvková Vlasta (roz. Špetová)

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 •  * 6. 1. 1931, Plzeň, doc. PhDr. CSc.

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • Jablonského 45, 326 00 Plzeň, tel.: 377 446 910, .

Stručná profesní biografie

 • Masarykovo gymnázium Plzeň 1942–1950; Státní konzervatoř Praha (státní zkouška ze hry na housle, 1950); Vyšší pedagogická škola Plzeň (český jazyk – hudební výchova) 1953–1958; FF UK Praha (hudební výchova – nástroje) 1961–1966; PhDr. 1968; CSc. 1991 (PedF UK); doc. 1992 (PedF UJEP Ústí n. L.); členka České společnosti pro hudební vědu.

Zaměření vědecké činnosti

 • Dějiny české hudby 19.–20. století (zvl. v Plzni a na Plzeňsku); hudební pedagogika, hudební popularizace, organizace hudebního života.

Výběrová bibliografie

 

 • knihy
  Antonín Devátý, český dirigent, skladatel a hudební pedagog, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 1998; ***** Portréty plzeňských skladatelů, malé monografie: Artuš Rektorys (nar. 1935), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2007; ***** Portréty plzeňských skladatelů, malé monografie: Jiří Štěpánek, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2007; ***** Portréty plzeňských skladatelů, malé monografie: Jiří Teml, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2008;
 • kolektivní díla, redigované sborníky
  Rozvinutý romantismus v našich zemích a na Slovensku, in: Dějiny hudby (Jaroslav Smolka a kol.), Togga agency, Praha 2001, s. 466–493.
 • významné studie v časopisech a sbornících
  Norbert Kubát a Plzeň, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Plzeň 1966, s. 123–148; ***** Příspěvek k problematice vyučování základům houslové hry v dospělém věku, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Plzeň 1967, s. 111–126; ***** K výcviku dětského hlasu, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Plzeň 1968, s. 67–76; ***** Dirigent – pedagog – organizátor B. Liška, in: Opus musicum 3, 1971, č. 3, s. III–VI; ***** Meditace – poslední písňový cyklus B. Mikody, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, 1972, s. 45–51; ***** O elektronickém studiu v Plzni, in: Opus musicum 4, 1972, s. 161–169; ***** Smetanova studentská léta v Plzni, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, 1974, s. 7–24; ***** Plzeňský hudební kruh (1938–1954), in: Minulostí západočeského kraje, Plzeň 1988, s. 65–78; ***** Příspěvek plzeňského Hlaholu k novému pojetí sborového zpěvu v Čechách a na Moravě, in: Prameny české moderní kultury, Praha 1988, s. 322–330; ***** Moravští skladatelé v prvním padesátiletí Hlaholu plzeňského (1862–1912), in: Morava v české hudbě, ed. Rudolf Pečman, SČSKU, Brno 1985, s. 63–65; ***** Jaroslav Klupák – autor Panychidy 218, in: Opus musicum 22, 1990, č. 9, s. XXVI–XXVIII; ***** Hudební kritik Oldřich Filipovský, in: Západočeský historický sborník, Plzeň 1997, s. 197–206; ***** Světová premiéra Dvořákovy kantáty Svatební košile a plzeňská veřejnost, in: Umění a veřejnost v 19. století, Praha 1998, s. 165–169; ***** Opera v díle Zdeňka Lukáše, in: Opus musicum 32, 2000, č. 1, s. 47–49; ***** Bořivoj Mikoda a jeho písňová tvorba, in: Písňová tvorba českých a světových autorů. Aktuální problémy tvorby, interpretace a recepce, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2000, s. 115–120; ***** Příspěvek Antonína Špeldy k hudební lexikografii, in: Opus musicum 34, 2002, č. 2, s. 67–68, rovněž in: Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, ed. Jan Baťa, ČSHV v nakladatelství Agora, Praha 2006, s. 17–19; ***** Skupina K v Plzni – 60. léta 20. století, in: Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, ed. Jan Baťa, ČSHV v nakladatelství Agora, Praha 2006, s. 140–143; ***** Shakespearovské inspirace v písňové tvorbě Jiřího Temla, in: Písňový žánr ve vážné hudbě 20. století, in: sborník z konference Katedry hudební kultury FPE ZČU, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2003, s. 11–20; ***** Komorní tvorba Z. Lukáše, in: Osobnost a dílo Zdeňka Lukáše (aspekty muzikologické, interpretační, receptivní, pedagogické), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2008, s. 27–36; ***** Norbert Kubát a Plzeňský pěvecký spolek Čech aneb Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, in: Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století, (edd.) Z. Hojda – M. Ottlová – R. Prahl, Academia, Praha 2009, s. 109–113; ***** K premiéře Requiem Aleše Březiny, in: Hudební rozhledy 62, 2009, č. 6, s. 19–20; ***** Závěrečný koncert Hudby v synagogách plzeňského regionu, in: Hudební rozhledy 63, 2010, č. 9, s. 20.
Zařazeno v: Kdo je kdo