Tyllner, Lubomír

Ulice: Na Florenci 3
PSČ: 110 00
Obec: Praha 1


Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • 18. 11. 1946, Praha, Doc., PhDr., CSc.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 • Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Na Florenci 3, Praha 1, 110 00,
  tel. 233 324 592, e-mail: .

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • Pod nemocnicí 2014, Tábor, 390 02

Stručná profesní biografie

 • Vojenská konzervatoř Roudnice nad Labem, obor lesní roh – klavír (1966); Státní konzervatoř Praha, obor klavír (1971); FF UK v Praze v oboru etnografie – hudební věda (1979); PhDr. v oboru národopis (1980); CSc. v oboru historických věd (1985); odborný asistent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (1979–89); docent v oboru teorie a dějiny hudby – etnomuzikologie (1986); vedoucí vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR (1989); založil a vedl oddělení etnomuzikologie (1991); Liasion Officer za Českou republiku International Council for Traditional Music (UNESCO) pro ČR (1993–2012); předseda vědecké rady EÚ AV ČR (1995–98); ředitel Etnologického ústavu AV ČR (1998–2007); vedoucí etnomuzikologického oddělení EU AV ČR (od 2007 dosud); výuka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, FF UK v Praze, Fakultě humanitních studií UK v Praze, Pedagogické fakultě Severočeské univerzity, Lehrstuhl für Volkskunde, Universität Passau (1997, 1998); vědecký tajemník Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; člen redakční rady etnologického časopisu Český lid; člen redakční rady časopisu Hudební věda; člen redakční rady časopisu Lidé města; člen ředitelské rady Ústavu národní kultury ve Strážnici; člen vědecké rady EÚ AV ČR; člen vědecké rady FF UK Praha; člen vědecké rady FF ZČU v Plzni; vědecký redaktor Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska; člen redakční rady etnologického časopisu Český lid; člen redakční rady časopisu Hudební věda; člen redakční rady časopisu Lidé města; člen Grantové agentury Akademie věd České republiky; člen panelu GA ČR; člen International Council for Traditional Music; předseda České společnosti pro hudební vědu (od 2010 dosud); předseda poradního sboru pro nákup hudebních nástrojů Českého muzea hudby Národního muzea v Praze; předseda hodnotící komise mezinárodních festivalů ve Strážnici a ve Strakonicích.

Zaměření vědecké činnosti

 • Projekt výzkumu německé lidové kultury na území Čech (grant Volkswagenstiftung); digitalizace nejstarších zvukových dokumentů tradiční hudby; počítačová analýza; vztahy lidové a umělecké hudební kultury; edice lidových písní, hudby a tance; teorie a dějiny etnologie.

Výběrová bibliografie

 

 • knihy
  Karel Weis. Život a dílo. České Budějovice 1986, 70 s.; Lidové písně z Pelhřimovska II. (Podstražišťské písně). Pelhřimov 1986, 84 s.; Úvod do studia lidové písně. České Budějovice 1989, 181 s.; Jihočeské vánoce. České Budějovice 1992, 159 s.; Lidové písně z Pelhřimovska III. (Pacovsko) Praha 1993, 134 s.; Thomas Anton Kunz – Böhmische Nationalgesänge und Tänze, I (Faksimile), II (Texty). Praha 1995, 92 a 168 s.; Dudy a dudácká muzika 1909. Praha 2001 Publikace a CD, 138 s.; Masopustní koleda na Doudlebsku (s Matějem Kratochvílem). Publikace a CD. Praha 2007, 35 s.; Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (spolu s Richardem Jeřábkem Stanislavem Broučkem, Václavem Hubingerem, Dušanem Holým, Lydií Petráňovou, Jiřím Traxlerem, Miloslavem Válkou), věcná část I a II. Praha 2007, 1298 s.; Karel Weis, 1862 – 1944. Tábor 2007, 30 s.; Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert – poslední německý citerista v Jizerských horách. Publikace a DVD, EÚ AV ČR, Praha 2009, 102 s.; Těžko temu kameni. Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku (spolu s Daliborem Turečkem), publikace a CD, Praha 2010, 81 s.; Tradiční hudba. Hledání kořenů, EÚ AV ČR, Praha 2010, 222 s.

 • kolektivní díla, redigované sborníky
  Konstruovaný obraz světa a etnografie (spolu s Josefem Kandertem), Praha 1993, 151 s.; Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005 (spolu s Marcelou Suchomelovou), 163 s.; Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století (spolu s Petrem Kaletou), Praha 2007, 243 s.; Kultura, společnost, tradice (spolu se Zdenkem Uherkem), Praha 2005, 221 s.; Josef Svejkovský – Pastýřské vytrubování na Podbrdsku, publikace a CD, k vydání připravil Lubomír Tyllner, Praha 2007, 44 s.

 • významné studie v časopisech a sbornících
  Lidová píseň na Pelhřimovsku, in: Příspěvky k hudebním tradicím Pelhřimovska. Pelhřimov 1984, s. 58–75; Falza v národopisném díle Karla Weise, in: Český lid 74, 1987, s. 232–237; Vítězslav Novák a folklór Čech – I., in: Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka 11, 1988, s. 13–22 a 12, s. 18–24; František Pícha (25 let post mortem), in: Národopisné aktuality 26, 1989, s. 190–191; Doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc. – 75 let, in: Český lid 76, 1989, s. 179–180; Některé prvky stavby lidových písní a jejich vztah k tektonice děl Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka, in: Aktuální problémy současné folkloristiky. Studie o Těšínsku 14, 1989, s. 57–62; Zum Studium der ethnischen Wurzeln der Komponistenpersönlichkeit von Vítězslav Novák, in: Vítězslav Novák. Mitbegründer der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts. Brno 1989, s. 40–63; Nejstarší období hudebního života v jižních Čechách, in: Jihočeská vlastivěda (ed. Karel Padrta), České Budějovice 1989, s. 11–23; Jan Perkaus (1809–1883) zapomenutý (?) jihočeský písničkář, in: Český lid 77, 1990, s. 172–177; 19. etnomuzikologický seminář (8. – 9. 11. 1989, České Budějovice), in: Český lid 77, 1990, s. 179–180); K potřebám a perspektivám organizované činnosti etnomuzikologů a folkloristů, in: Český lid 77, 1990, s. 180–181; K osmdesátce Marie Kovářové, in: Národopisné aktuality 27, 1990, s. 177; Ludvík Kunz zum 75. Geburtstag, in: Dörfliche Tanzmusik im Westpanonischen Raum. Wien 1990, s.11–22; K otázkám studia české lidové písně z hlediska hudebního, in: Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Príspevky z 20. etnomuzikologického seminára, Zuzana Krajčiová (ed.), Bratislava 1990, s. 159–166; Hudební skladatelé na stránkách Zíbrtova Českého lidu, in: Český lid 78, 1991, s. 185–191; Dudy a nástrojové sestavy lidové hudby v Čechách v 19. století, in: Český lid 79, 1992, s. 47–60; Dudácká dílna – Strakonice, 24. 8. – 26. 8. 1990, in: Český lid 78, 1991, s. 300. Folklórní festival „Pardubice – Hradec Králové 1992“ (19. – 21. června), in: Český lid 80, 1993, s. 253–254; Folk Songs as a Manifestation of National Identity – Yes and No, in: Constructed Image of the World and Ethnography. Praha 1993, s. 30–35; Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Lichte der gegenwärtigen musikethnologischen Aufgaben in Böhmen, in: Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen, Widmar Hader (ed.). Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1994, s. 25–31;K šedesátinám Dušana Holého, in: Český lid 81, 1994, s. 338–339; Osmdesátka Doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc., in: Český lid 81, 1994, s. 338–339; Dvanácté zasedání The Study Group on Folk Musical Instruments of ICTM (UNESCO). (Terschelling - Holandsko, 10. – 16. května 1995.) in: Český lid 82, 1995, s. 344–346; Společenské a školní zpěvníky a jejich vliv na zpěvní repertoár české společnosti, in: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe, Viera Feglová (ed.), Nitra 1995 s. 15–21; Projekt Musica populi z hlediska středoevropského kulturního kontextu, in: Česká lidová kultura a střední Evropa, Praha 1996, s. 79–84; K životnímu jubileu PhDr. Věry Thořové, CSc., in: Český lid 83, 1996, s. 340–341; Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu, in: Český lid, 84, 1997, s. 265–274; Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu (spolu s Danielou Stavělovou), in: Český lid 84, 1997, s. 199–208. Suplement: Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti, Josef Vařeka, Markéta Holubová, Lydia Petráňová (eds.); An Ecological Method as a Part of Czech Folklore. In: Ecology and Folklore, Prague 1998, s. 129–132; Frýdlantský rukopis z roku 1819. Národopisná revue 8, 1998, s. 211–212; Liaison Officer: Czech Republic. Bulletin of the International Council for Traditional Music, č. 92, 1998, s. 21–24; Karel Weis – enfant terrible české folkloristiky, in: Český lid 86, 1999, s. 335 – 351; Zur Erforschung der Instrumental-Ensembles der Volksmusik in Böhmen. Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 41, 1999, s. 229–236; Tvary a dialogy aneb o věčné touze a hudebních úbytích folklorních souborů, in: Národopisná revue 9, 1999, s. 104–106; Jihočeský folklorní festival Kovářov 1999, in: Národopisná revue 9, 1999, s. 166–167; Dechovka, aneb mezi folklorem a kýčem, in: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918–1998), Strážnice 1999, s. 36–44; Strážnice 2000, in: Národopisná revue 10, 2000, s. 123–126; Migration von Balladen über Sprachgrenzen hinweg. Die Ballade von der Herbergssuche Mariens im tschechisch-deutschen Grenzgebiet, in: Bridging the Cultural Divide. Our Common Ballad Heritage. Hildesheim 2000, s. 478–485; K otázkám vztahu tradiční a umělecké hudby, in: Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky, Strážnice 2001, s. 33–39; Hudba na ulici města, in: Lidé města 6, 2001, s. 40–55; Výzkumný záměr – osa vědecké činnosti Etnologického ústavu AV ČR, in: Český lid 88, 2001, s. 1–14; Etnomuzikologické projekty Etnologického ústavu AV ČR, in: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000. Praha 2001, s. 69–78; Czech Republic. 2. Traditional music. Bohemia, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 6, 2. London 2001; Katalog lidových písní, hudby a tanců - prostředek péče o národní kulturní dědictví, in: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, Strážnice 2002, s. 23–30; Přímý přenos z první poloviny 19. století. Příběhy projektů. In: Příběhy české vědy. Praha 2002, s. 183–190; Slovo úvodem, in: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25. – 26. října 2000), Markéta Holubová, Lydia Petráňová, Jiří Woitsch (eds.), Praha 2002, s. 5–12; K počátkům folkloristiky a etnomuzikologie v Etnologickém ústavu AV ČR v Praze (1906–1954), tamtéž s. 105–113; Folklorní tradice v české hudbě 20. století, in: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky, Josef Jančář (ed.), Strážnice 2002, s. 79–120; Písně a tance s proměnlivým taktem z hlediska vztahů česko-německého etnika, in: Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Bratislava 2002, s. 40–49; Zpěv a hudba sametové revoluce, in: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, s. 135–144; Ludvík Kuba a jeho přínos k teorii lidové písně, in: Ludvík Kuba - folklorist, spisowaćel a moler. Folklorist, Schriftsteller und Maller. Ed. Jurij Lušćanski/Wuschansky. Bautzen 2003, s. 78–81; Dvě univerzity Dušana Holého, in: Národopisná revue 13, 2003, s. 98–99; Lid, národ a František Sušil, in: František Sušil. Odkaz a inspirace. Brno–Rousínov 2004, s. 9–15; Zum ältesten Melodiestil der Instrumentalmusik in Böhmen. Studia instrumentorum musicae popularis. E. Fontana, A. Michel, E. Stockmann (eds.), Halle an der Saale 2004, s. 169–172; Pohřební obřad a pohřební písně na jihočeských Blatech v 70. letech 20. století, in: Český lid 91, 2004, s. 131–152; Geschichte und Gegenwart der Maultrommel in den Böhmischin Ländern, in: Mezinárodní dudácká symposia 1994–2002, Strakonice 2004, s. 149–152; „Das Volkslied in Österreich“ und die Anfänge der organisierten Sammeltätigkeit in Böhmen, Mähren und Schlesien, in: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 53/54, 2004/2005, s. 120–133; Lidová píseň v Rakousku 1905–1918. „Spojenými silami všech Slovanů“, in: Etnologický ústav AV ČR 1905–2005, Praha 2005, s. 11–23; Ve svobodném státě. Státní ústav pro lidovou píseň (1919–1952) (spolu s Věrou Thořovou), in: Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005, Praha 2005, s. 25–38; Úvod (spolu se Zdenkem Uherkem). Kultura – společnost – tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie, Lubomír Tyllner a Zdeněk Uherek (eds.), Praha 2005, s. 7–8; Z historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky: Sběratelský podnik „Lidová píseň v Rakousku“ v letech 1905–1918, in: Český lid 92, 2005, s. 113–127; Etnologický ústav AV ČR oslavil sté jubileum. Akademický bulletin AV ČR, 2005, č. 12, s. 16; Folklorismus - teoretická reflexe, in: Současný folklorismus a prezentace folkloru, Strážnice 2006, s. 8–16; Walter Deutsch und Ewa Maria Hois (Hg.): Das Volkslied in Österreich. Volkspoezie und Volksmusik der in ‚Osterreich lebenden Völker. Recenze. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 55, 2006, s. 206–208; Mýtus Moravy a folklor, in: Rozrazil, 2006, č. 7, s. 73–75; Lidová píseň, hudba a tanec, in: Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda – historie – život, Vladislav Dudák (ed.), Praha 2006, s. 635–642; Karel Weis. 1862–1944, Tábor 2007; Vojenská hudba a folklor Čech, in: Vojenská hudba v kultuře a historii Českých zemí, Jitka Bajgarová (ed.), Praha 2007, s. 133–143; Folkloristické dílo Ludvíka Kuby a současnost, in: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. Petr Kaleta a Lubomír Tyllner (eds.), Praha 2007, s. 40–46; Tradiční hudba – problém definice, in: Etnologie – současnost a terminologické otazníky, Jan Blahůšek a Josef Jančář (eds.), Strážnice 2008, s. 33–39; Zpěvy pohřebního obřadu jihočeských Blat ve druhé polovině 20. století, in: Smích a pláč, Náměšť nad Oslavou 2009, s. 63–71; Bedřich Bridel a lidový zpěv v Čechách. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680), Antiqua Cuthna 4, Praha 2010, s. 207–219; Karel Weis a jeho sponzoři, in: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008, Praha 2010, s. 134–140; Bruno Nettl pro Etnologický časopis Český lid. Se světově proslulým etnomuzikologem rozmlouval Lubomír Tyllner, in: Český lid, 96, 2009, s. 309–316.

 • jiná autorská či interpretační tvorba
  Texty k CD nahrávkám: Dudy a dudácká muzika 1909 (Praha 2000); Irské dudy (Uilleann Pipis) – Patrick Martin. (Praha 2002); Lidová hudba v kulturním vývoji České republiky. (Strážnice 2002); Kateryna Kolcova – Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů. (Praha 2005); Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR. (Praha 2005); CD k publikaci Pastýřské vytrubování na Podbrdsku (Praha 2007); CD k publikaci Masopustní koleda na Doudlebsku. (Praha 2007); CD k publikaci Anna Kománková – zpěvačka z Javorníka na Horňácku. (Praha 2010); DVD k publikaci Hab Sonne im Herzen. Poslední německý citerista v Jizerských horách. (Praha 2009).
  Hesla pro Musik in Geschichte und Gegenwart a The New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Zařazeno v: Kdo je kdo