Výzva k překládání přihlášek do soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách", 1. ročník ve střední Evropě

První ročník soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách" ve střední Evropě se bude konat v průběhu května 2019 ve Varšavě.

Národní finále v České republice proběhne v Praze během Týdne frankofonie od 18. do 22. března 2019. Výherce bude mít možnost účastnit se regionálního finále ve Varšavě.

Zahajujeme příjem přihlášek do soutěže Moje dizertační práce ve 180 vteřinách.

Přihlášky můžete zasílat do 28. února 2019.

Výběr bude probíhat následujícím způsobem:

 1. Podání přihlášky do 28. 02. 2019 prostřednictvím následujícího odkazu: zde
 2. Účast v soutěži na národní úrovni v Praze během Týdne frankofonie, který se bude konat v březnu 2019.
 3. Regionální finále střední Evropy, kde se střetnou výherci ze všech pěti účastnických států, v květnu 2019 ve Varšavě.

Máte příležitost představit svůj výzkumný projekt široké veřejnosti.

Veškeré informace ohledně soutěže naleznete ve Složce kandidáta.

Podívejte se na videa vítězů mezinárodního finále MT2018, které proběhlo ve švýcarském Lausanne v září 2018.

Co je soutěž „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách" (MT180)?

 • Jde o soutěž, která nabízí doktorandům příležitost představit zjednodušenou formou téma svého výzkumu ve francouzštině širokému a neodbornému publiku.
 • Každý kandidát má přesně 3 minuty na to, aby své téma prezentoval jasnou, stručnou a přesvědčivou formou.  To vše za pomoci jediného diapozitivu!
 • Soutěž je mezinárodní, probíhá v různých frankofonních zemích na celém světě. Ve střední Evropě se koná poprvé. Organizují ji Francouzské instituty 5 států tohoto regionu.
 • Soutěž proběhne ve dvou etapách: nejprve výběrové kolo v jednotlivých státech a poté finále střední Evropy v květnu 2019 v polské Varšavě.
 • Výkony soutěžících bude hodnotit porota a vyjádří se také publikum.
 • Pro účastníky vybrané do finále a jeho výherce jsou připraveny ceny (především stipendia pro vědecký pobyt ve Francii).

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži MT180?

 • Být zapsándoktorskému studiu v daném univerzitním roce, tj. 2018-2019 či získat doktorský titul v průběhu školního roku předcházejícím konání mezinárodního finále, tj. 2017-2018;
 • Informovat o své účasti v soutěži svého vedoucího práce;
 • Prokázat dostatečný postup své dizertační práce;
 • mluvit francouzsky.

 

 

 

Appel à candidature : concours "Ma thèse en 180 secondes", 1ère édition en Europe Centrale

Du 07 janvier 2019 au 28 février 2019

La 1ère édition Europe Centrale du concours "Ma Thèse en 180 Secondes" aura lieu en mai 2019 à Varsovie.

Une finale nationale pour la République Tchèque sera organisée à Prague lors de la semaine de la francophonie, du 18 au 22 mars 2019. Le gagnant du concours national aura ensuite la chance de participer à la finale régionale à Varsovie.

L’appel à candidatures pour participer au concours Ma Thèse en 180 Secondes est ouvert.

Envoyez-nous vos candidatures jusqu’au 28 février 2019 !

Processus de sélection:

 1. Candidature jusqu'au 28.02.2019 via le lien suivant : ici
 2. Participation au concours de sélection nationale à Prague, en mars 2019, lors du mois de la Francophonie.
 3. Finale Europe Centrale regroupant les candidats sélectionnés des 5 pays participants, en mai 2019 à Varsovie

C'est l'occasion de faire découvrir au grand public votre projet de recherche !

Retrouvez toutes les informations liées au concours dans le Cahier du candidat.

Visionnez les vidéos des finalistes de la finale internationale MT2018 qui a eu lieu à Lausanne en Suisse en septembre 2018.

Le concours "Ma Thèse en 180 Secondes" (MT180), qu’est-ce que c’est ?

 • ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un public profane et diversifié.
 • chaque candidat a exactement 3 minutes pour faire un exposé clair, concis et convainquant. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !
 • c'est un concours international, organisé dans plusieurs pays francophones dans le monde. C'est sa première édition en Europe centrale. Il est organisé par les Instituts français des 5 pays de la région.
 • le concours se déroulera en deux étapes : d'abord une sélection nationale dans chaque pays, puis une finale Europe centrale en mai 2019 en Pologne, à Varsovie.
 • un jury notera les prestations des candidats et le public donnera également son avis.
 • des prix sont prévus pour les candidats sélectionnés pour la finale et pour les lauréats de la finale (notamment des bourses de séjour scientifique en France).

Quels sont les conditions d'admissibilités au concours MT180 ?

 • Être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de doctorat de l’année universitaire en cours à savoir l’année 2018-2019 ou avoir obtenu son doctorat pendant l’année universitaire précédant la finale internationale, à savoir l’année 2017-2018 ;
 • Avoir informé de sa participation au concours son directeur de thèse ;
 • présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral ;
 • s’exprimer en français.

Questions et informations complémentaires : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.