Klášter Želiv, Diecézní archiv v St. Pölten a Klášter Göttweig
pořádají mezinárodní konferenci

Monasteria abolita.

Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století.

Želiv 5.–7. 10. 2021

Konfiskace, vyvlastňování či jednoduše zabavování klášterních statků (movitého i nemovitého majetku) je
fenomén, táhnoucí se celými dějinami existence těchto institucionálních subjektů katolické církve. Ať již
v průběhu dějin zasáhl pouze jednotlivá řádová společenství (jako třeba na počátku 14. století řád templářů),
jejich konkrétní skupinu (jako v době josefinských reforem v Habsburské monarchii), či postihl plošně
všechny řeholní domy (jako v době tzv. Kulturkampfu v Prusku nebo v roce 1950 v komunistickém
Československu), byly vždy (kromě nuceného zastavení činnosti řádového společenství) důsledkem rozsáhlé
majetkové transfery zahrnující knižní, umělecké, výukově-studijní či obecně historické sbírky postižených
řeholních domů.

Konference bude rozdělena do dvou hlavních bloků. První blok obsáhne časové období od konce 18. do konce
19. století, druhý blok se zaměří na století dvacáté.

Blok I: Tereziánské a zvláště josefinské reformy znamenaly významný zásah do života církevních řádů
Habsburské monarchie. Byly přerušeny staletí trvající kontakty na řádová centra mimo monarchii, reformy
zasahovaly do počtu řeholníků a jejich vzdělávání. Dovršením těchto zásahů bylo rušení klášterů v 80. letech
18. století. Josefinské reformy neměly znamenat ochromení duchovního života, naopak – byly zaměřeny na
posílení světské duchovní správy. Pro realizaci tohoto posílení však byly potřeba finanční prostředky a lidé.
Obojí mělo být získáno právě rušením klášterů, přesunem jejich duchovních do farní správy a dražbou
klášterního majetku. Na území Svaté říše římské bylo k sekularizaci klášterů přistoupeno na základě
tzv. Hlavního usnesení mimořádné říšské deputace. Motivem tohoto usnesení byla kompenzace říšských
světských knížat po uzavření nevýhodného míru s napoleonskou Francií. I v tomto případě byly prostředky
hledány na úkor církevních knížat či klášterů. O téměř 70 let později nastala další vlna sekularizace v rámci
tzv. kulturního boje v nově vzniklém Německém císařství, kde Otto von Bismarck mimo jiné omezil vliv
katolické církve na školství zavedením státního dohledu. Stejná myšlenková vlna se v téže době šířila
i v Rakousku pod heslem
Pryč od Říma. A opět byly rušeny kláštery a rozprodávány jejich statky.

Blok II: Národně socialistický i komunistický režim zaujímaly ve vztahu k řeholním společenstvím katolické
církve principiálně shodné postoje, jejichž projevem bylo pronásledování a perzekuce řeholníků a řeholnic,
rušení klášterů a konfiskace jejich majetků. Rozsáhlé umělecko-historické sbírky byly rozchváceny; měnily
své majitele, strukturu i způsob prezentace a dalšího využití. Cílem II. bloku konference je tematizovat
nutnost rozšíření již etablovaného výzkumu provenience movitých kulturních památek (jehož počátky jsou
spjaty s úsilím o odčinění majetkových zločinů holokaustu) též na další totalitními režimy 20. století postižené
významné vlastníky kulturních statků – kláštery, a zároveň komparovat již dosažené konkrétní poznatky
odborníků z ČR, Rakouska a Německa.

Přivítáme příspěvky především z níže uvedených okruhů:
- obecné (politické, právní, správní) okolnosti konfiskace řeholních majetků se zaměřením především na movité statky;
- osudy nemovitých statků kláštera v souvislostech s osudy klášterních sbírek;
- ideologická rovina a propaganda;
- úřady, instituce a konkrétní významné osoby provádějící a zodpovědné za konfiskace;
- konkrétní způsoby využití/naložení se sbírkami konkrétního řeholního domu;
- důsledky konfiskace – současný stav sbírek (restituce/scelení, současná prezentace/využití);
- metodologické postupy a otázky výzkumu osudů klášterních statků ve 20. století.


Příspěvky zasílejte do 15. února 2021 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konferenční jazyky: čeština, němčina
Konference bude tlumočena

CFP česky ke stažení (PDF 930KB)