Volby 2021

Volby do předsednictva České společnosti pro hudební vědu

Sobota 20. 11. 2021 od 9:00 během valné hromady ČSHV

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

Kandidáti

(v abecedním pořadí)
Jan Baťa

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Vystudoval jsem hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem také v roce 2011 získal doktorát (disertační práce Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526–1620). Pracuji v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako odborný asistent. Věnuji se hudební kultuře renesančních Čech, zejména hudbě v Praze v 16. a na počátku 17. století.

Volební program: V uplynulém volebním období jsem pracoval jako předseda ČSHV, což obnášelo svolávání a řízení schůzí předsednictva, přípravu grantových žádostí, přípravu a organizaci výročních konferencí a další drobné viditelné či neviditelné úkony, které jsou pro chod společnosti nezbytné. V nadcházejícím období bych se rád věnoval - ať už z pozice předsedy či řadového člena předsednictva - dokončení úkolů, které jsme nastartovali v minulém období, tj. postupnou proměnu ČSHV v moderní, otevřené, atraktivní a dynamické společenství lidí, kterým obor muzikologie není lhostejný.

Do volby zbývá už jen ...

Volby ČSHV

Výňatek ze stanov ČSHV

čl. VI. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena všemi jeho členy. Valná hromada se schází z podnětu předsedy nebo předsednictva zpravidla každým rokem, nejméně však jednou za dva roky. Její jednání řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda.

Valná hromada

a) volí předsednictvo a kontrolní komisi ČSHV na tříleté funkční období, přičemž opakovaná volba členů a členek těchto orgánů je možná.

Členové a členky ČSHV mají právo:
a) podílet se na veškeré činnosti ČSHV a na jejich výsledcích
b) volit a být voleni/y do orgánů ČSHV
c) podávat návrhy na zlepšení činnosti ČSHV
d) podávat stížnosti kontrolní komisi ČSHV a odvolávat se k ní.

*******************

Volební manuál

Nominace kandidátů

Každý člen ČSHV má právo kandidovat do devítičlenného předsednictva a tříčlenné kontrolní komise, nebo nominovat kandidáta z řad členů. Nominovaný kandidát musí s nominací předem souhlasit.

Nominace, pokud možno spolu s krátkým životopisem kandidáta, volebním programem a fotografií, budou přijímány na adrese volby@cshv.cz, a sice do 10. 11. 2021. Text nominace nemá přesahovat délku 1500 znaků. Odesílatel nominace obdrží potvrzení o jejím přijetí. Následně bude seznam kandidátů s jejich profily a případným volebním programem zveřejněn na webových stránkách ČSVH a v den volby před volební místností. Nominace zaslané po uzávěrce nebudou akceptovány.
Pozn.: Odeslání je považováno za vyjádření souhlasu se zpracováním osobních infomací uvedených v nominaci a s jejich zveřejněním výše uvedeným způsobem. 

Před volbou bude z nominací sestaven hlasovací lístek (společný pro předsednictvo i kontrolní komisi), který obdrží každý účastník valné hromady.

Volba proběhne písemným označením preferovaných kandidátů na hlasovacím lístku (nejvýše 9 do předsednictva a 3 do kontrolní komise). Hlasovací lístky s větším počtem označených budou považovány za neplatné, a nebudou zařazeny do sčítání.

Volební komise - je zvolena valnou hromadou z řad nekandidujících členů, její tři členové distribuují a sbírají hlasovací lístky, následně provádějí sečtení hlasů a vyhlášení výsledku sčítání.

Nově zvolené předsednictvo na následném prvním jednání zvolí ze svých řad předsedu, následně místopředsedy.

Volební výsledky jsou nedílnou součástí zápisu o průběhu valné hromady.